• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΔΙΆΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Σύμφωνα με το άρθρο   13 Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 , Εγκύκλιος 2 Αριθμός Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476οι επιχειρήσεις ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ , ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου και συγκεκριμένα στις Επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (Ν.3982/2011 ) . Επίσης  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης      έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας .

  Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και   αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την  αρτοποιηκή Νομοθεσία.

  Σύμφωνα με την με Αριθμό  Πρωτοκόλλου  Οικ. 5548/295/Φ17.1 από 6 -3-2007 εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Από τις 9 Φεβρουαρίου 2007 ισχύει ο Νομός 3526/2007, με τίτλο «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ24Α΄), ο οποίος αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία στον τομέα που περιλαμβάνει τα παραδοσιακά ελληνικά αρτοποιεία και την αρτοποιία γενικότερα.

  ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ { ΣΥΝΕΧΕΙΑ ....}

  Κρίνεται σκόπιμη η Απαρίθμηση του νόμου για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας:

                                                 Άρθρο 1, «Ορισμοί»-Επισημαίνονται τα εξής:

  1. Κωδικοποιούνται, συστηματοποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι υπάρχοντες ορισμοί, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς.
  1. Θεσπίζονται νέοι ορισμοί για υπάρχοντα και νέα προϊόντα καθώς και για δραστηριότητες και για εγκαταστάσεις (π.χ. «φρέσκος άρτος», «διατηρημένος άρτος», «εγκατάσταση περάτωσης έψησης» κ.λ.π.), που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων αρτοποιίας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, που μέχρι σήμερα παρασκευάζονται και διακινούνται χωρίς βασικούς, στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας των καταναλωτών.

  Άρθρο 2 - «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων  αρτοποιίας»

    Με τις διατάξεις του άρθρου οι άδειες εγκατάστασης (ίδρυσης), λειτουργίας ή οι μεταβιβάσεις αυτών, γίνονται με απλουστευμένες και σύντομες διαδικασίες.
  Ειδικότερα:

  1. Απλουστεύονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και τα δικαιολογητικά, που προβλέπεται να είναι ίδια με αυτές των λοιπών μεταποιητικών επιχειρήσεων, που διέπονται από την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 , Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Συγκεκριμένα : άρθρο 2 παρ.4

  α) Για την άσκηση δραστηριοτήτων των περιπτώσεων β ́, στ ́, ι ́ και ια ́ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση, που χορηγούνται από την Αδειοδοτούσα  αρχή  .

  β) Οι άδειες ή η ειδική δήλωση που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετικό σχεδιάγραμμα θεωρημένο από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

  Παράγραφος  5.

  α) Το κτίριο ή το τμήμα αυτού στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β ́, στ ́, ι ́ και ια ́ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υπάγονται στη   Κατηγορία  «Βιομηχανία−Βιοτεχνία», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος   Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 304/1989, ΦΕΚ 59 Δ ́).

  β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις β ́, στ ́ και ια ́ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα και χώροι:

  Ζυμωτήριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύρων, κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθάλαμος με χώρο                    εκκλιβανισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων.
  Ειδικότερα, τα διαμερίσματα και οι χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης άρτου, της αποθήκης αλεύρων και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και της αποθήκης αλεύρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, απαιτείται η εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα φορτίων ή  άλλων μηχανικών μέσων για τη μεταφορά των αλεύρων.
  Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας–θερμοθάλαμος με τον χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να αποτελούν συνέχεια του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου.
  Στη περίπτωση αυτή, ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος, αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου .

  γ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων
  αρτοποιίας από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000)     χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, τα ανωτέρω διαμερίσματα και οι χώροι, απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: Το ζυμωτήριο, πενήντα έξι (56) τετραγωνικά μέτρα.

  Το πρατήριο άρτου ή η αποθήκη άρτου (σε περίπτωση που δεν γίνεται λιανική πώληση), είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα. Ο κλίβανος και ο  θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν.

  Ο χώρος εκκλιβάνισης, δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

  Η αποθήκη αλεύρων, είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα.

  Η αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, έξι (6) τετραγωνικά μέτρα.

  Το αποδυτήριο δέκα τέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα.

  Το αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό εργαζομένων, την επιφάνεια και τις προδιαγραφές, που ορίζονται, για κάθε περίπτωση,
  από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

  Το ύψος των διαμερισμάτων του ζυμωτηρίου και του πρατηρίου άρτου, καθώς και του χώρου εκκλιβάνισης καθορίζεται τουλάχιστον σε τέσσερα (4) μέτρα. Το ύψος των λοιπών διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού
  Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
  Κατά τους υπολογισμούς των ανωτέρω διαστάσεων (επιφανειών και ύψους), εφόσον προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο το οποίο υπερβαίνει τα 0,75 της μονάδας, το υπόλοιπο αυτό λογίζεται ως μονάδα, διαφορετικά δεν
  λαμβάνεται υπόψη.

  δ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που       ορίζεται στην περίπτωση γ’ μειώνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία μέτρα και    σαράντα εκατοστά του μέτρου (3.40).

  ε) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας μέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων
  και των χώρων που ορίζεται στην περίπτωση γ’ μειώνεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία (3) μέτρα.

  στ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας   πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000)χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επιφάνειες που ορίζονται στην περίπτωση γ ́, αυξάνονται κατά επτά επί τοις εκατό (7%) ανά χίλια χιλιόγραμμα πρόσθετης δυναμικότητας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού των αρτοποιείων και των βιομηχανικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ ́ και ε ́, που συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότητας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, ισχύουν για την περίπτωση δ ́ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση γ ́ και για την περίπτωση ε ́ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για την περίπτωση δ ́ μέτρα.

  ζ) Σε περίπτωση που τα αρτοποιεία χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο, εφαρμόζονται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, καθώς και οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων με αριθμούς:
  α) Φ15/οίκ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β ́) και η από 29.7.1991
  (ΦΕΚ 578Β ́), β) Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β ́) και γ) Δ3/
  Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963 Β ́) ή Δ3/5286/1997 (ΦΕΚ 236 Β ́).

  Παράγραφος  6.

  Για την επαναλειτουργία αρτοποιείου, μετά από τη διακοπή της λειτουργίας του για χρονικό διάστημα πέραν του έτους που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, απαιτείται σχετική άδεια, η οποία χορηγείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης (ίδρυσης) και λειτουργίας αρτοποιείου. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας του αρτοποιείου κατά τον ν. 3325/2005, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία της συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο
  του ενδιαφερομένου.
  Αν διακοπεί η λειτουργία του αρτοποιείου για χρόνο που υπερβαίνει μια συνεχόμενη πενταετία, για την επαναλειτουργία του απαιτείται νέα άδεια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

  Παράγραφος   7.

   Η τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και της ειδικής δήλωσης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β ́, στ ́, ι ́ και ια ́ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σχετικά με τον φορέα ή την επωνυμία του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3325/2005.                  
  Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τα πρατήρια άρτου.
  Δεν λογίζονται ως μεταβολή του φορέα της επιχείρησης αρτοποιίας, η σύσταση από αυτόν, προσωπικής εταιρίας, η λύση της εταιρείας αυτής, αν η σχετική δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται από ένα τουλάχιστον εταίρο, η νομική μεταβολή των προσώπων τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης, η πρόσληψη ή η αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία, καθώς και η κληρονομική διαδοχή.

  Άρθρο 4

  Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου

  Για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου απαιτείται σχετική άδεια η οποία χορηγείται από τον οικείο οργανισμό τοπικής               αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας περιφέρειας . Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η άδεια που χορηγείται κατά το προηγούμενο εδάφιο ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας των καταστημάτων αυτών

  Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνειας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο.

   Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιε ́ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ .

  Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ.

  Στο πρατήριο αυτό πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα ́ της περίπτωσης ιε ́ της  παραγράφου 1 του άρθρου 1. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους
  χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με
  κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο
  και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

  Άρθρο 5

  «Εγκατάσταση περάτωσης έψησης»
  1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κατάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων, ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος.
  Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας, που μπορεί να είναι κοινός με τον προηγούμενο χώρο. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου.

  Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επιμέρους χώροι της εγκατάστασης περάτωσης έψησης απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: ο χώρος αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος προετοιμασίας
  των προϊόντων αυτών προς έψηση οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος εκκλιβάνισης τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος συσκευασίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα. Ο κλίβανος και ο θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής
  από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%) .


  θΕΛΕΤΕ να βγάλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας εύκολα γρήγορα και οικονομικά? ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! Εγγύηση για σας , η σαραντάχρονη πείρα μας , το όνομα μας και οι εκατοντάδες άδειες λειτουργίας που έχουμε εκδώσει. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ : ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ από 800 ΕΥΡΩ+ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται 23% Φ.Π.Α.

  Η Εταιρεία μας διαθέτει πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς, και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το φάκελο στις Υπηρεσίες καθώς και να σας παραδώσει στο 'χέρι' την Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σας μαζί με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα σχέδια. Μηχανικοί μας, έρχονται στο χώρο σας, για έλεγχο της καταλληλότητας του και σας λένε αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να λάβει Άδεια Λειτουργίας.

  Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι, ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι για να πάρει κάποιος χώρος άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης και στην άδεια οικοδομής να αναφέρεται η χρήση του ( κατοικία , κατάστημα) Η εμπειρία μας και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας , μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα.

  ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ κοιτάξτε την σελίδα αυτή: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ[Συνέχεια...]

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

  1. Όταν ο χώρος έχει χρήση συνάθροισης κοινού π.χ σουβλατζίδικο, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης όταν θέλουμε να λειτουργήσει σαν χώρος συνάθροισης κοινού π.χ. καφετέρια, η χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος π.χ παντοπωλείο.

  Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τι πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , είναι εδώ ! [Συνέχεια...]

  Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2105447421 / 6944451806 ή στείλτε e-mail στο info@advice4u.gr

  Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις