• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΔΙΆΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου

  Για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου απαιτείται σχετική άδεια η οποία χορηγείται από τον οικείο οργανισμό τοπικής               αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας περιφέρειας . Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η άδεια που χορηγείται κατά το προηγούμενο εδάφιο ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας των καταστημάτων αυτών

  Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνειας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο.

   Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιε ́ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ .

  Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ.

  Στο πρατήριο αυτό πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα ́ της περίπτωσης ιε ́ της  παραγράφου 1 του άρθρου 1. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους
  χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με
  κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο
  και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

  Η άδεια εκδίδεται από  την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής ενότητας
  1. Υποβολή Ερωτηματολογίου.
  2. Με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.
  Γενικά Δικαιολογητικά:
  α. Υπεύθυνη Δήλωση .
  β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις .
  β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. 
  δ. Παράβολο, ύψους  100 € στον λογαριασμό 0104011710000050 της τράπεζας ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  (δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012).
  Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα).
  α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006). 
  β.  Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει. (Ζητείται υπηρεσιακά, εφόσον κατατεθούν στην Υπηρεσία μας τα σχεδιαγράμματα που αναφέρονται  στο εδάφιο 1). 
  γ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτήριο.
  δ. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, τη μη απαίτηση έκδοσης νέας καθώς και ότι το κτίριο ή τμήμα του κτιρίου δεν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209Α). Σε περίπτωση υπαγωγής   στη ρύθμιση του άρθρου 24 μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού υποβάλλεται και Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής  στο παραπάνω άρθρο.
  ε. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας.
  ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90).
  η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
  θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.
  ι.  Άλλα δικαιολογητικά (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά).
  ι1. Σχεδιαγράμματα (κάτοψη) εις εξαπλούν στην οποία να απεικονίζονται όλοι οι χώροι της μονάδας και στην οποία θα αναγράφεται για κάθε χώρο το εμβαδόν , το ύψος και η χρήση του (Άρθρο 2 του Ν.3526/2007, (ΦΕΚ 24 Α) και ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007, ΦΕΚ 1026Β).
  ι2. Βεβαίωση του κατασκευαστή του κλιβάνου για την κατηγορία, τον τύπο και τις παραγωγικές διαστάσεις του κλιβάνου (για νέους κλιβάνους), ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (για μεταχειρισμένους κλιβάνους)(Άρθρο 5, της ΥΑ οικ.4730/209/Φ17.1/2008, ΦΕΚ1519Β).
  ι3.Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986  ορισμού και αποδοχής  υγειονομικού υπευθύνου. (μόνο για εταιρείες,  Άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ.12710/860/Φ15/2007, ΦΕΚ1519Β).
  ι4. Βεβαίωση  ορισμού του υπεύθυνου αρτοποιίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (Άρθρο 5, της ΥΑ οικ.4730/209/Φ17.1/2008, ΦΕΚ 1519Β).
  ι5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986  αποδοχής  των καθηκόντων του υπεύθυνου αρτοποιίας, η οποία θα αναγράφει « αναλαμβάνω τα καθήκοντα  του υπεύθυνου αρτοποιίας στο αρτοποιείο …………όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.3526/2007 (ΦΕΚ 24Α) και ότι θα αναπτύσσω την εν λόγω δραστηριότητα μόνο στη συγκεκριμένη εγκατάσταση» (Άρθρο 5,  της ΥΑ οικ.4730/209/Φ17.1/2008, ΦΕΚ 1519Β).
  ι6. Στοιχεία  για τα προσόντα του υπεύθυνου αρτοποιίας:
  Δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής αρτοποιίας και πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών ειδικευμένου εργάτη επιχείρησης αρτοποιίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε επιχείρηση αρτοποιίας, με την παροχή υπηρεσιών παραγωγικού  χαρακτήρα ως:
  Ι. οικογενειακού συνεργάτη, συνδεόμενου με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του αρτοποιείου. Τόσο ο βαθμός συγγένειας όσο το είδος και η διάρκεια των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του αρτοποιείου, Ειδικότερα, η εν λόγω προϋπηρεσία που θα διανύεται μετά την 1.1.2009 θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.
  ΙΙ. εταίρου επιχείρησης αρτοποιίας, όπως θα προκύπτει από επικυρωμένο καταστατικό της επιχείρησης και, όσον αφορά μεν στο είδος των παρερχομένων υπηρεσιών, θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ίδιου του εταίρου, καθόσον δε αφορά στη διάρκεια της προϋπηρεσίας, αυτή θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση, είτε αντίστοιχων ενσήμων ασφάλισης, είτε σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.
  Ι7. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011.

  Χρόνος διεκπεραίωσης:
  Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία .


  θΕΛΕΤΕ να βγάλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας εύκολα γρήγορα και οικονομικά? ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! Εγγύηση για σας , η σαραντάχρονη πείρα μας , το όνομα μας και οι εκατοντάδες άδειες λειτουργίας που έχουμε εκδώσει. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ : ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ από 800 ΕΥΡΩ+ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται 23% Φ.Π.Α.

  Η Εταιρεία μας διαθέτει πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς, και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το φάκελο στις Υπηρεσίες καθώς και να σας παραδώσει στο 'χέρι' την Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σας μαζί με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα σχέδια. Μηχανικοί μας, έρχονται στο χώρο σας, για έλεγχο της καταλληλότητας του και σας λένε αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να λάβει Άδεια Λειτουργίας.

  Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι, ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι για να πάρει κάποιος χώρος άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης και στην άδεια οικοδομής να αναφέρεται η χρήση του ( κατοικία , κατάστημα) Η εμπειρία μας και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας , μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα.

  ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ κοιτάξτε την σελίδα αυτή: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ[Συνέχεια...]

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

  1. Όταν ο χώρος έχει χρήση συνάθροισης κοινού π.χ σουβλατζίδικο, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης όταν θέλουμε να λειτουργήσει σαν χώρος συνάθροισης κοινού π.χ. καφετέρια, η χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος π.χ παντοπωλείο.

  Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τι πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , είναι εδώ ! [Συνέχεια...]

  Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2105447421 / 6944451806 ή στείλτε e-mail στο info@advice4u.gr

  ΥΓ : Πιθανώς να υποψιάζεστε ότι ασχολούμαστε με άδειες λειτουργίας . Ναι, όντως ασχολούμαστε με άδειες για πάνω απο 40 χρόνια.

  Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις