• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ, ΤΣΙΡΚΟΥ, Κ.Λ.Π)

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ, ΤΣΙΡΚΟΥ, Κ.Λ.Π)

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτησηαπό το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.
  2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).
  4. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου .
  5. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής σ΄ αυτή δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με το αρ. 13 του Ν. 4045/1960 ( αρ.29 Ν.1624/86)
  6. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα.
  7. Διάγραμμα περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης .
  8. Σχεδιαγράμματα (κατόψεις) σε τρία αντίγραφα των εγκαταστάσεων από διπλωματούχο μηχανικό στα οποία θα απεικονίζονται όλοι οι χώροι και ο προορισμός τους και το συνολικό εμβαδόν τους.
  9. Γνωμάτευση κτηνιάτρου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων.
  10. Γνωμάτευση του Συμβουλίου «Περί θεάτρων-κινηματογράφων» κ.τ.λ. αν πρόκειται για λούνα παρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιδείξεων (όπως το ελαστικό σάλτο) και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
  11. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών. (Εάν πρόκειται να λειτουργήσουν πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως απαιτείται τεχνική έκθεση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού με τα τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και τον αριθμό των οχημάτων)
  12. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  13. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξής (Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/67
  14. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου.
  15. Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ύπαρξη ή όχι ασφαλών εγκαταστάσεων τους στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.
  16. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών.
  17. Πιστοποιητικό ασφαλείας ναυσιπλοΐας και σύνθεσης πληρωμάτων των πλωτών μέσων τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για πλωτά μέσα, που ασκούν δραστηριότητες σε φυσικές και τεχνικές λίμνες και σε πλωτούς ποταμούς (εσωτερικά ύδατα), σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.Δ.444/70 (ΦΕΚ39/Α/70)
  18. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η δραστηριότητα (Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
  19. Βεβαίωση από Πολεοδομική Υπηρεσία από την οποία προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον 150 μέτρα από :

  α. Την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία.

  β. Χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.) και

  γ. χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι) (ΚΥΑ7034/1298/00)ΦΕΚτ.β/2000).

  (Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απόσταση μετράται σε ευθεία γραμμή από το πλησιέστερο σημείο των ορίων της εγκατάστασης έως το πλησιέστερο σημείο του οικοπέδου ή γηπέδου της κατοικίας

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Κατόπιν χορήγησης της προέγκρισης ( βλέπε εδώ ) από την Δημοτική Κοινότητα και αφού υποβληθούν τα απαιτούμενων εκ των οικείων διατάξεων δικαιολογητικά και γνωματεύσει θετικά το Α΄ Βάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως Κινηματοθεάτρων εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της αιτούμενης δραστηριότητας από τον, την Δήμαρχο εντός 10 ημερών και παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις