• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΩΔΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
  2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του ιδρυόμενου ιδρύματος, οι Σχολές και τα Τμήματα αυτού και η θέση (Δ/νση) στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το Ωδείο ή η Μουσική Σχολή ή το Παράρτημα αυτού εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο αρ.10 παρ.13γ του Ν.3207/2003)
  2. Αποδεικτικό σπουδών και λοιπών ενδεχομένως προσόντων (τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 .
  4. Υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο αιτών είναι άνδρας, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
  5. Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο ότι α) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., β) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας δ) δεν είναι μουσικός σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα o ίδιος, ή σύζυγος αυτού, ή συγγενής εξ αίματος, ή αγχιστείας α’ βαθμού, ε) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυμβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), στ) δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, ζ) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος
  6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που να φανερώνει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για διαφόρους λόγους ..
  7. Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο, αξίας 440 €, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).
  8. Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α) ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β) ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ) η διεύθυνση και ο αριθμός.
  9. Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος). Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α) ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β) ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ) η διεύθυνση και ο αριθμός.
  10. Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
  11. Αντίγραφο άδειας οικοδομής, θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδομίας.
  12. Μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.
  13. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσμα που θα λειτουργήσει το εκπαιδευτήριο.
  14. Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια απ` αυτήν.

  Επιπλέον :
  (εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο)

  1. Αντίγραφο του καταστατικού του αιτούμενου την ίδρυση του Ιδρύματος Νομικού Προσώπου
  2. Αντίγραφο της Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύματος σε Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου ή τους διοικούντες το νομικό πρόσωπο εφ΄ όσον αποφασισθεί από το Νομικό Πρόσωπο η διοίκηση του Ιδρύματος από Επιτροπή.
  3. Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5 και 6 που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της τυχόν συσταθείσας προς διοίκηση του Ιδρύματος Επιτροπής

         (εφόσον πρόκειται για το Δήμο):

  1. Αντίγραφο Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της Διοίκησης του Ιδρύματος σε τριμελή Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή δημότες.
  2. Τα δικαιολογητικά 2,3,4,5 και 6 που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε μέλος της Επιτροπής {Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που αιτείται ο Δήμος την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου (δικαιολογητικό 7)}.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Αφού υποβληθεί αίτηση με τα προβλεπόμενα εκ της οικείας νομοθεσίας δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), (1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου), αυτά διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή της παρ. δ. του αρ.10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) προκειμένου να ενεργήσει έλεγχο των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων. Η Επιτροπή στη συνέχεια διενεργεί αυτοψία στο υπό ίδρυση ωδείο/μουσική σχολή/παράρτημα και υποβάλει έκθεση αυτοψίας (πρακτικό) στον οικείο Δήμο.
  Εφόσον το πρακτικό βεβαιώνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή ή το παράρτημα αυτού, και ο αιτών έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ   7/Α/15.1.1966), η Υπηρεσία μας εκδίδει απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης ωδείου/μουσικής σχολής ή παραρτήματος αυτού , μέχρι 31 Ιουλίου (αρ.10 παρ. γ του Ν. 3207/2003) η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Απαγορεύονται προσωνυμίες ξενόγλωσσες ή λέξεις όπως Ακαδημία, Ανώτατη, Εθνικό, Ελληνικό, Μουσικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Μουσικής κ.λ.π.
  2. Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  3. Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις