• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ Ι.   ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ,ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΙ.  ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH ΙΙΙ.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

  Ι.   ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ,ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  ΙΙ.  ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH

  ΙΙΙ.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  i. ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ

  1.Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από τη Δημοτική Κοινότητα, υποβάλλεται αίτηση με (3) τρεις φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου εταιρείας. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία , η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό, με τα εξής δικαιολογητικά :

  2.Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης και προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρει ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α). Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου και οι τυχόν άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  3.  Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
  4. Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεωρήσεις πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα (ΕΛΟΤ).

  5.Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πρωτότυπη), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας. Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
  6.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα  σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων.» 
  7.Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) ή   Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για  τους   ομογενείς.  ή  Άδεια Διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.

  8. Έναρξη επιτηδεύματος από τη Εφορία .

  9.Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας)  και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.
  Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου  Π.Ε.Κ. & Ν Τομέας Αθηνών, Τμήμα υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωμοδοτήσουν περί της πληρότητας των προϋποθέσεων, που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών για την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία παραδίδεται στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση.  

  ii. ΑΔΕΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  Για τη λειτουργία παιδότοπου σε χώρο όπου αναπτύσσεται ή θα αναπτυχθεί διαφορετική δραστηριότητα (μικτή επιχείρηση) δεν εκδίδεται ιδιαίτερη άδεια αλλά αυτή περιλαμβάνεται στην άδεια που χορηγείται για τη διαφορετική αυτή δραστηριότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή εάν λ.χ. ο παιδότοπος πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται μία άδεια που περιλαμβάνει και τις δύο χρήσεις ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται.
  Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια σε ένα κατάστημα και προτίθεται να λειτουργήσει και παιδότοπος τότε η άδεια του καταστήματος αντικαθίσταται με νέα, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η λειτουργία του παιδότοπου, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης.

  Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ

  1.Aίτηση με (2) δύο φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου     εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.

  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι :

  α)   Τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως και 6 της Κ.Υ.Α 36873/2007 (ΦΕΚ Β’1364/2007)
  β)   Δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή στο συγκεκριμένο χώρο
  3.  Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές του Δήμου Αθήνας: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ .                 
  4.   Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
  5.  Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα         αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεωρήσεις πρέπει     να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα (ΕΛΟΤ).
  6.  Το προβλεπόμενο από την  61167/2007  ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007  παράβολο      (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 185 €

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.
  Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η άδεια που αντικαθίσταται εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα. Κατά την παραλαβή της νέας άδειας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει την παλαιά άδεια.

  ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ

  (Σύμφωνα με την ΚΥΑ 10551/07, περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω: α)μεταβίβασης, β)μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, γ)αποχώρησης ή αντικατάστασης νομίμου ή υγειονομικού εκπ/που, δ)είσοδος νέου εταίρου ή αποχώρηση εταίρου, ε)αποχώρηση ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της, στ) αλλαγής σύνθεσης μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε., ζ)αλλαγής επωνυμίας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομικήμορφή της.)

  Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Aίτηση με (2) δύο φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 /86 επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής (πρωτότυπη) , του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

       «Ως νέος κύριος του καταστήματος  … (είδος καταστήματος)…,  στην οδό ………, δηλώνω ότι δεν έχει       επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην…………..(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της αδείας που αντικαθίσταται) »

  Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Μεσογείων & Τρικάλων 36,(4ος όροφος) τηλ. 210 3211180) {αφορά τις περιπτώσεις μεταβίβασης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης}

  Έγγραφο/στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση ή η μίσθωση ή η εκμίσθωση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από τη εφορία ή δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβολή κλπ)   ή   η μεταβολή στην αρχικά χορηγηθείσα άδεια (π.χ. καταστατικό, δήλωση αλλαγής του νομίμου εκπροσώπου κλπ).

  5.   Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου .

  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα  σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων.» 

  7. Το προβλεπόμενο από την  61167/2007  ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007  παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 185 € {αφορά τις περιπτώσεις μεταβίβασης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης} .

  8.  Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας) και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και  δήλωση αποδοχής αυτού .

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η άδεια που αντικαθίσταται εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις