• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Τροποποίηση της ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΔΕΙΟΥ , ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΩΣ προς την διευθυνση εγκαταστασης του ΩΔΕΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ προσθήκης νέων τμημάτων ή σχολών που θα λειτουργησουν

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία τροποποίησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
  • Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Α.    Όταν ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο

  • Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο αρ.10 παρ.13γ του Ν.3207/2003)
  • Αποδεικτικό σπουδών και λοιπών ενδεχομένως προσόντων (τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
  • Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο ότι α) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., β) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας δ) δεν είναι μουσικός σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα o ίδιος, ή σύζυγος αυτού, ή συγγενής εξ αίματος, ή αγχιστείας α’ βαθμού, ε) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυμβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), στ) δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, ζ) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος
  • Εφόσον ο αιτών είναι άνδρας: Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που να φανερώνει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για λιποταξία ή σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές αρχές ΔΙΑΔΠ/22863/16-10-2006) (Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).
  • Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α) ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β) ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ) η διεύθυνση και ο αριθμός.
  • Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος). Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α) ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β) ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ) η διεύθυνση και ο αριθμός.
  • Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
  • Αντίγραφο άδειας οικοδομής, θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδομίας.
  • Μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.
  • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσμα που θα λειτουργήσει το εκπαιδευτήριο.
  • Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια απ` αυτήν.
  • Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο, αξίας 150 €, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).

  Β.     Όταν ο αιτούμενος είναι νομικό πρόσωπο

  • Πέραν της αίτησης και τα ανωτέρω7,8,9,10,11,13 και 14 δικαιολογητικά
  • Αντίγραφο του καταστατικού και για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκηση του Ιδρύματος Επιτροπής ήτοι τα ανωτέρω με αρ. 2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικά

  Γ.   Όταν ο αιτούμενος είναι  Δήμος

  • Αίτηση και τα ανωτέρω 7,8,9,10,11 και 13 δικαιολογητικά
  • Εφόσον έχει επέλθει αλλαγή ως προς την τριμελή Επιτροπή, νεότερη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύματος στην νέα τριμελή Επιτροπή, (η οποία θα αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή Δημότες) και
  • για κάθε μέλος της Διοικητικής του Ιδρύματος Επιτροπής τα ανωτέρω με αρ. 2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικά

  Επισημαίνεται ότι ο Δήμος εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Αφού υποβληθεί αίτηση με τα προβλεπόμενα εκ της οικείας νομοθεσίας δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), (1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου), αυτά διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή της παρ. δ. του αρ.10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) προκειμένου να ενεργήσει έλεγχο των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων στο οποίο θα μεταστεγασθεί το Ωδείο/Μουσική Σχολή/Παράρτημα Η Επιτροπή στη συνέχεια διενεργεί αυτοψία και υποβάλει έκθεση αυτοψίας (πρακτικό) στην Υπηρεσία μας.
  Εφόσον το πρακτικό βεβαιώνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα μεταστεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή ή το παράρτημα αυτού, και ο αιτών έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ   7/Α/15.1.1966), η Υπηρεσία μας εκδίδει απόφαση χορήγησης άδειας τροποποίησης της ιδρυτικής απόφασης ως προς την διεύθυνση εγκατάστασης του Ωδείου/Μουσικής Σχολής/ Παραρτήματος, μέχρι 31 Ιουλίου (αρ.10 παρ. γ του Ν. 3207/2003) η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Απαγορεύονται προσωνυμίες ξενόγλωσσες ή λέξεις όπως Ακαδημία, Ανώτατη, Εθνικό, Ελληνικό, Μουσικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Μουσικής κ.λ.π.
  • Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις