ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Τυροκομείου 

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική . EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ..}, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

Απόφαση Αριθμ. οικ. 16228 /8 Μαΐου 2017- Αρ. Φύλλου 1723 Β
Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Αδειοδοτούνται από την  Διεύθυνση Ανάπτυξης και  τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας  Περιφέρειας .

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 12684/92/21.11.2014 περί «Απλούστευσης της δανειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργησης άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων»  :

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με  άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις  χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική ισχύς τού μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο στοιχείο α ́ της παραγράφου 2 τού άρθρου 17., δηλαδή διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22 kW ή η θερμική τα 50 kW.

Ο ιδιοκτήτης του τυροκομείου πρέπει να απευθυνθεί σε δύο Διευθύνσεις της Περιφέρειας από όπου και θα αδειοδοτηθεί :
1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης για  κατηγοριοποίηση  δραστηριότητας και  απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με  άδεια εγκατάστασης και  λειτουργίας
2.  Στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής από όπου εφοδιάζεται κατ’ αρχήν με άδεια ίδρυσης και κατόπιν με άδεια λειτουργίας.

1. Διαδικασία απαλλαγής από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια τυροκομείου
Δικαιολογητικά απαλλαγής  ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας εγκατάστασης

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο)
( σημείωση :ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ   στην διεύθυνση ανάπτυξης της οικείας περιφερείας ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ  γ)   
β. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη).
( σημείωση:  ΑΥΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ )

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.
δ. Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α’), στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς είναι μεγαλύτερη των 22 KW (κινητήρια) ή των 50 KW (θερμική). ( ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ) .
δ. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή ή κανονισμός εάν υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία.
ε. Υπεύθυνη δήλωση Πολιτικού Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

στ . Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. (ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ )

Η Διαδικασία για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011 ( για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με  άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας ) είναι :( ΑΥΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ )
2. Η αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών χορηγεί σε αυτόν άπαξ απάντηση , στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

3. Ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή, η οποία, εντός δέκα (10) ημερών, ελέγχει την τυπική πληρότητά τους, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, βεβαιώσεις κλπ, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

4. Μετά τη συγκέντρωση της  έγκρισης που δίνονται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011, μαζί με το σχετικό παράβολο .
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης θα κάνει αυτοψία  στο χώρο για έλεγχο.
2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τυροκομείου από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά .

 • Αίτηση
 • Σχεδιάγραμματα  της εγκατάστασης (κάτοψεις )
 • Αντίγραφα της των κατόψεων της άδειας οικοδομής.
 • Πίνακας που περιλαμβάνει αρίθμηση και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού.
 • Τεχνικη περιγραφή.
 • Βεβαίωση Χώρου κυρίας χρήσης
 • Αντίγραφο Οικοδομικής άδειας
 • Διάγραμμα ροής και σχέδιο HACCP.


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το τυροκομείο μπορεί να εγκατασταθεί σε περιοχή γενικής κατοικίας εφόσον είναι χαμηλής όχλησης (αναλόγως την παραγωγή), και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή επιτρέπεται  η χρήση γης. Θα πρέπει να ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης η περιβαλλοντική κατάταξη της επιχείρησης ώστε να είναι γνωστό εάν απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων ή μπορεί να ακολουθήσει ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) και σε κάθε περίπτωση εάν επιτρέπεται η λειτουργία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Στο κτίριο πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τυροκομείου (επαγγελματικού εργαστηρίου ή βιομηχανίας) από την οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου.

Ελάχιστα εμβαδά χώρων έχουν καταργηθεί. Είναι υποχρεωτικό όμως να υπάρχουν οι παρακάτω χώροι σε εμβαδά ικανά ώστε η εργασία να γίνεται άνετα και να μην υπάρχει κίνδυνος επιμολύνσεων:

 • Χώρος παραλαβής γάλακτος.
 • Χώρος εργαστηρίου – παραγωγής τυριών.
 • Χώρος πλύσεως και καθαρισμού σκευών τυροκόμισης (μπορεί να βρίσκεται μέσα στο εργαστήριο με τη σύμφωνη γνώμη της ελέγχουσας αρχής).
 • Χώρος ωρίμανσης των τυριών.
 • Ψυκτική αποθήκη για την αποθήκευση τυριών.
 • Χώρος Πώλησης Τυριών (προαιρετικά αν υπάρχει και πρατήριο).
 • Τουαλέτα με προθάλαμο.
 • Αποδυτήρια προσωπικού.
 • Γραφείο (προαιρετικά).

Τα σχέδια του τυροκομείου γίνονται σε συνεννόηση με  την Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις