• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Σύμφωνα με το Νόμο 4442/2016 - (ΦΕΚ Α' 230/07.12.2016) - Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων ,τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται σε καθεστώς Γνωστοποίησης λειτουργίας , όπως περιγράφεται παρακάτω :

  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

  Άρθρο 27 - Πεδίο εφαρμογής

  Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης.
  Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς
  και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

  Άρθρο 28 - Γνωστοποίηση λειτουργίας

  1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του Nάρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

  2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.
  Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει
  χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
  Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

  3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

  4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
  Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

  5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.

  6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος .
  TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 .είας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
  3. Αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης (Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία και για την χορήγηση της σχετικής προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας και ακολούθησαν διατάγματα που αφορούν χρήσεις γής μεταγενέστερα, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία για την χορήγηση σχετικής άδειας εγκατάστασης με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών).  
  4. Τίτλος κυριότητας με πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ).
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση κατοικίας είτε του υπευθύνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων-Κινηματογράφων είτε του αντικαταστάτη αυτού καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις  αυτών περί αποδοχής των διορισμών τους. (Μόνο κατά την περίπτωση που υπάρχει αλλαγή του υπεύθυνου για την εφαρμογή για την Νομοθεσία περί θεάτρων και Κινηματογράφων ή του αντικαταστάτη αυτού) .
  1. Μόνο για Κέντρο Διασκέδασης
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση που υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας.
  • ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ.257/2001 (ΦΕΚ 184/τ. Α/ 2001) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων του.
  • ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αποδοχής οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας (εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κ.Τ. Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 196). τηλ. 210 6427605,  210 6460040,  210 6984000).
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση που υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρίας Ο.Ε. ή Ε.Ε. και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ ή όλων των διαχειριστών ΕΠΕ ότι:
  • δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του αρ. 1 παρ.2 του Π.Δ.180/1979 όπως αυτό ισχύει
  • δεν του έχει αφαιρεθεί) «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ΄ ονόματι του άδεια λειτουργίας ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την οριστική αφαίρεση.

  (Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα του προηγουμένως αναφερθέντος άρθρου και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής  ή με χάρη άφεση αυτής εκτός εάν η χάρη  απενεμήθη με άρση των συνεπειών)

  1. Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο  για Θέατρα – Κιν/φους ποσού 560 ευρώ,  για Κέντρα Διασκέδασης ποσού 1100 ευρώ σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/2007 (ΦΕΚ 2438/τ-β΄/2007).

  {Επισημαίνεται ότι ποσά άνω των 500 ευρώ καταβάλλονται  υποχρεωτικώς με επιταγή (Υπ. Απόφαση 16/2003 ΦΕΚ 714 /Β΄/2003)

  1. Έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενη από τον οργανισμό της συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης. (Ιδέ κατάσταση για Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης με άδεια στο SITE του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού). (Για θέατρα η έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης θα προσκομίζεται μόνο αν ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο ή ποια έργα θα «ανέβουν» στο εν λόγω θέατρο).
  2. Έναρξη επιτηδεύματος από την εφορία.

  2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας λειτουργίας  και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, εντός 10 ημερών εκδίδεται από τον Δήμαρχο η άδεια λειτουργίας του θεάτρου - κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων καθημένων, η οποία παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις