• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Σύμφωνα με το Νόμο 4442/2016 - (ΦΕΚ Α' 230/07.12.2016) - Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων ,τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται σε καθεστώς Γνωστοποίησης λειτουργίας , όπως περιγράφεται παρακάτω :

  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

  Άρθρο 27 - Πεδίο εφαρμογής

  Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης.
  Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς
  και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

  Άρθρο 28 - Γνωστοποίηση λειτουργίας

  1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του Nάρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

  2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.
  Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει
  χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
  Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

  3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

  4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
  Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

  5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.

  6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος .
  TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ είναι :

  1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή από τρίτον με εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
  2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
  3. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
  4. Σχεδιαγράμματα (κατόψεις και τομές) σε τρία αντίγραφα του θεάτρου κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων καθημένων θεωρημένα από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται αυθημερόν ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για την συγκεκριμένη χρήση. (Θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος - πλάτος -  ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου). Επίσης στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται και WC για ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αδύνατη η κατασκευή WC για ΑμεΑ από την Πολεοδομία θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση η οποία θα φυλάσσεται στον φάκελο της επιχείρησης.
  5. Μελέτη πυρασφάλειας θεωρημένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (πρωτότυπη και δύο αντίγραφα) (Η επιφάνεια (τ.μ.) και ο χαρακτηρισμός (κύριας – βοηθητικής χρήσης) στα οποία αναφέρεται η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που αναφέρονται στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα από την Πολεοδομία.
  6. Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα στο οποίο να απεικονίζεται σε κάτοψη η διαρρύθμιση των θέσεων των θεατών στην αίθουσα, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λ.π.
  7. Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό στο οποίο να εμφαίνεται σε κάτοψη η θέση της εγκατεστημένης τυχόν ηλεκτροπαραγωγού ομάδος ή σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος, η θέση του πίνακα διανομής, του θαλάμου προβολής και της όλης εν γένει εγκατάστασης του φωτισμού και του φωτισμού κινδύνου μετά πλήρους έκθεσης επί των εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  8. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν εμφαίνον τη θέση του ακινήτου σε σχέση με τα γύρω ακίνητα.
  9. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για τις δομικές κατασκευές που θα γίνουν.
  10. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν.
  11. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις του τεχνικού αερισμού (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
  12. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
  13. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για την εξέταση από αισθητικής άποψης του Θεάτρου-Κινηματογράφου (σχέδιο απεικονίζον πρόσοψη-είσοδο Θεάτρου-Κινηματογράφου-Κέντρου Διασκεδάσεως).
  14. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις ηχομόνωσης.
  15. Μόνο για Κέντρο Διασκέδασης
  16. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και του υπεύθυνου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί θεάτρων στην οποία θα δηλώνουν ότι «δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του αρ. 1 παρ.2 του Π.Δ.180/1979 όπως αυτό ισχύει (ή όλων των ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταίρων εφόσον πρόκειται  για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και μόνο των εκπροσωπούντων αυτές, μετόχων ή εταίρων για ΑΕ ή ΕΠΕ)» (Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα του προηγουμένως αναφερθέντος άρθρου και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής  ή την άφεση αυτής με χάρι εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ΄ άρσεως των συνεπειών)
  17. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν  έχει αφαιρεθεί από τον ενδιαφερόμενο (ή όλων των ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταίρων εφόσον πρόκειται  για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και μόνο των εκπροσωπούντων αυτές, μετόχων ή εταίρων για ΑΕ ή ΕΠΕ) «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ΄ ονόματι του άδεια λειτουργίας ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής
  18. Τυχόν έτερα δικαιολογητικά προβλεπόμενα υπό ειδικότερες διατάξεις ή επιβαλλόμενα από ειδικές συνθήκες.
  19. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για εταιρεία.
  20. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση κατοικίας του υπευθύνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων-Κινηματογράφων και του αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση απουσίας του καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις  αυτών περί αποδοχής των διορισμών τους. Επίσης θα δηλώνεται ότι γίνονται αποδέκτες οι πιθανές υποδεικνυόμενες βελτιώσεις από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.

  2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Με την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης  ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται εντός 10ημέρου στο Α΄ Βάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως Κινηματοθεάτρων προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.
  Μετά την θετική γνωμοδότηση του Α΄ Βάθμιου Συμβούλιου Επιθεωρήσεως Κινηματοθεάτρων χορηγείται εντός 15 ημερών άδεια εγκατάστασης από τον Δήμαρχο και παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση.

  Στην συνέχεια ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση της απαιτούμενης από τον Νόμο σχετικής άδειας λειτουργίας.

  Το θέατρο/κινηματογράφος/κέντρο διασκέδασης άνω των διακοσίων καθημένων λειτουργεί νόμιμα μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις