• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΙΓΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
  2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

  Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν μέσα σε αίθουσες ψυχαγωγίας ή που εντός αυτών λειτουργούν ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπιλιάρδα κ.λ.π. (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.) αυτό θα αναφέρεται στην αίτηση και επί των σχεδιαγραμμάτων θα απεικονίζονται η θέση και ο αριθμός αυτών και ο χώρος που θα καταλαμβάνουν θα αφαιρείται από το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
  Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών και μπιλιάρδων.

  1. θα αναφέρεται ο προβλεπόμενος αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα για το οποίο ζητείται η άδεια.
  2. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( εις διπλούν )
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής τέλους. (εις διπλούν)
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
  6. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.
  7. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος σε δύο (2) αντίτυπα, στο οποίο θα αποτυπώνεται που πρόκειται να εγκατασταθούν τα παίγνια ή τα διασκευασμένα τραπέζια, σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό.
  8. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου θεωρημένο από αρμόδιο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του ακινήτου.
  9. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή χώρος για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια είναι χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
  10. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, Μελέτη Πυρασφάλειας και σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου θεωρημένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  11. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί έναρξης επαγγέλματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
  12. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 του Ν. 1599/86) του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή αν δεν υπάρχει κανονισμός ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.
  13. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας. 


  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Α. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας.
  Β. Πρακτικό της Εταιρείας, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό της, που να ορίζει τον υπεύθυνο για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Αγορανομικών και Υγειονομικών διατάξεων.
  Γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου για όλα τα μέλη της εταιρείας στις Ο.Ε., Ε.Ε. και για όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε. και στις Ε.Π.Ε

  ΓΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ ( ΧΑΡΤΙΑ ) ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ :

  • Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
  • Παλιά άδεια λειτουργίας καταστήματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  • Παλιά άδεια τεχνικών παιγνίων (αν υπάρχει)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) (Έντυπο 3) σε αντικατάσταση του αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)
  • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες
  • Βεβαίωση από την Εφορία για την καταβολή των αναλογούντων τελών

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις