• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }
  TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) EINAI :

  Α΄ ΦΑΣΗ
  Για την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη

  • Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.
  • Πλήρες Τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά (3 αντίγραφα) αρχιτεκτονικών σχεδίων, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ 82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
  • Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτηρίου από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτήριο.
  • Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δυο 2 αντίγραφα, η οποία θα περιλαμβάνει :
  1. τη περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
  2. Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
  3. την δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
  4. πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτηρίου γενικότερα.
  5. τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων)  κατά ηλικία που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π. καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
  • Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο ποσού 147 Ευρώ
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο αρ.2 παρ. Α εδ.2 της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997)
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.(Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 92605οικ/2005 (ΦΕΚ 1334/τβ΄/21.09.2005)
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δεν διώκεται
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
  • Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).(Τα δικαιολογητικά 7 8 και 9 θα πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε για όλα τα μέλη της τυχόν συνιστωμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.) 

   (Τα σχέδια υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα όταν δεν μεταβάλλεται η χρήση του ακινήτου ή σε 3 αντίγραφα όταν απαιτείται αλλαγή χρήσης).
  Μετά την προέγκριση των σχεδίων από το μηχανικό του Δήμου, εφόσον οι χώροι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία, τα σχέδια επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να τα υποβάλλουν στην Πολεοδομία, αν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή αλλαγής της χρήσης του κτιρίου

  Β. ΦΑΣΗ

  Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία καθώς και η ετοιμασία της Μονάδας και ο πλήρης εξοπλισμός της, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση - δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χώρος είναι έτοιμος για να τον επισκεφτεί η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας.
  2. Αντίγραφο της οικοδομής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομή (Εφόσον πρόκειται για νεοαναγειρόμενη οικοδομή).
  3. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλος κυριότητας του ακινήτου
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα δηλώνει ότι η Μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από το αρ.8 της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997) Κατόπιν γνωμοδότησης της κατά τον νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97  εκδίδεται με απόφαση Δήμαρχου η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας  Μονάδας Φ.Π.Α.Π
  6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. .
  2. Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.
  3. Αναθεώρηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας  Μονάδα Φ.Π.Α.Δ απαιτείται όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
  4. Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
  5. Ο αριθμός των βρεφών- νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.
  6. Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
  7. Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

  Στην περίπτωση που η άδεια της μονάδας εκδοθεί στο όνομα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρ. 12, 15 και 17 του Ν. 2082/92 (Φ.Ε.Κ. 158/τ.β΄/21.9.1992).

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις