• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία αναθεώρησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή αντίγραφα αρμοδίως επικυρωμένα) θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
  • Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου αναθεωρείται η άδεια όπου θα δηλώνει ότι
  • η Μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με την Υπ. Απ. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και θα προβεί στην πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού.
  • δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δε διώκεται
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα αναθεωρηθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων. (Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 92605οικ/2005 (ΦΕΚ 1334/τβ΄/21.09.2005).
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλος κυριότητας με πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το υποθηκοφυλακείο
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της επιχείρησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του πωλητή και του αγοραστή περί μεταβίβασης της επιχείρησης, όπου θα βεβαιώνεται ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
  • Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας
  • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Βεβαίωση στατικής επάρκειας από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό
  • Οικοδομική άδεια (όταν δεν υπάρχει στον φάκελο της αρχικής άδειας).
  • Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομία σχετική με τη νομιμότητα του υφιστάμενου κτιρίου και μια σειρά σχεδίων πρόσφατα θεωρημένη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή τρεις σειρές σχεδίων όταν απαιτείται οικοδομική άδεια ή αλλαγή χρήσης του ακινήτου. (Σε περίπτωση που μεταβάλλεται η κτιριακή υποδομή ή η δύναμη του εξυπηρετούμενων παιδιών).
  • Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας). (Τα δικαιολογητικά 3 και 4 θα πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε για όλα τα μέλη της τυχόν συνιστωμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.) 
  • Παράβολο

  Αναθεώρηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας  Μονάδα Φ.Π.Α.Δ απαιτείται όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

  • Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
  • Ο αριθμός των βρεφών- νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.
  • Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
  • Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
  • Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις