• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }
  TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013 είναι:

  ( ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013) H διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής » μετονομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας Καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής » και η «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας»

  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναγγελία  έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
  • 2. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένο από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
  • 3. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012)
  • 4. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
  • 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
  • 6. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
  • 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού καθώς και του αντικαταστάτη οπτικού.
  • 8. Παράβολο 38,15 € από Δημόσιο Ταμείο.

   Για τη λειτουργία τμήματος φακών επαφής, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   2. Αντίγραφο άδειας διαθέσεως και εφαρμογής φακών επαφής (όπου απαιτείται).

  Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
  • 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
  • 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
   (Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*. 
  • 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
  • 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων, απαιτείται αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α),οπως τροποιηθηκε με τοΦ.Ε.Κ 1009/Β/2013 στην Περιφέρεια ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) για τις περιπτώσεις των καταστημάτων οπτικών ειδών, εργαστηρίων αισθητικής, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και Μονάδων αδυνατίσματος-Διαιτολογικών μονάδων,όπως ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ.Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64435/26-5-2011,Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1394/16-6-2011 τ. Β).

  Αφού κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, Η διεύθυνση υγείας  χορηγεί Βεβαίωση για Αναγγελία έναρξης Λειτουργίας Καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής  .

  Υπάρχει προθεσμία τριών μηνών από την Αναγγελία έναρξης Λειτουργίας για να κατατεθούν στην διεύθυνση υγείας τα δικαιολογητικά  για την Γνωστοποίηση Λειτουργίας έναρξης λειτουργίας του Καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής .
  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι ο φορέας έχει λάβει  «βεβαίωση λειτουργίας» Καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής και ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.
  Αυτή η βεβαίωση επέχει την θέση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

  Τα οπτικά καταστήματα εγκαθίστανται και λειτουργούν σε ανεξάρτητα και αυτοτελή οικήματα εμβαδού τουλάχιστον δώδεκα (12) τετραγωνικών μέτρων, όπου τα έξι (6) τετραγωνικά μέτρα να αποτελούν το εργαστήριο (άρθρο 6 παρ. 2).

  Εξαίρεση αποτελούν όσα οπτικά καταστήματα στεγάζονται εντός φαρμακείων ή άλλων καταστημάτων και διαθέτουν τουλάχιστον έξι(6)τετραγωνικά μέτρα για έκθεση των οπτικών ειδών και έξι (6) τετραγωνικά μέτρα για εργαστήριο (άρθρο 6).

  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟNTAI ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ
  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις