• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }
  TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013 είναι:

  ( ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013) H διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ » μετονομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου » , «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας»

  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναγγελία  έναρξης λειτουργίας ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου .
  2. Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εις διπλούν από πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό. Ελλείψει αυτών προσκομίζεται σχεδιάγραμμα (κάτοψη) από έμπειρο τεχνίτη επικυρωμένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού, για το χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου. Επίσης, να υπάρχει τουαλέτα με προθάλαμο.
  3. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012)
  4. Κατάσταση εις διπλούν του Μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (όπως αναφέρονται στην Α4β/1016/24-3-88 απόφαση - ΦΕΚ τ. Β 21/4/88) 07. Πρακτικό της Επιτροπής που αναφέρεται στο αριθ. Α4β/οικ. 2105/4-5-88 έγγραφό μας εφ΄ όσον έχει συσταθεί ή της υπηρεσίας από το οποίο να αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αριθ. Α4β/1016/24-3-88 Απόφαση ΦΕΚ 214 τΒ 21- 4-88 08.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογη προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια, για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων .
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
  7. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
  8. Παράβολο 38,15 € από Δημόσιο Ταμείο.

  Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
  • 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
  • 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
   (Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*. 
  • 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
  • 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων, απαιτείται αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α),οπως τροποιηθηκε με τοΦ.Ε.Κ 1009/Β/2013 στην Περιφέρεια ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) για τις περιπτώσεις των καταστημάτων οπτικών ειδών, εργαστηρίων αισθητικής, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και Μονάδων αδυνατίσματος-Διαιτολογικών μονάδων,όπως ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ.Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64435/26-5-2011,Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1394/16-6-2011 τ. Β).

  Αφού κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, Η διεύθυνση υγείας  χορηγεί Βεβαίωση για Αναγγελία έναρξης Λειτουργίας Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου  .

  Υπάρχει προθεσμία τριών μηνών από την Αναγγελία έναρξης Λειτουργίας για να κατατεθούν στην διεύθυνση υγείας τα δικαιολογητικά  για την Γνωστοποίηση Λειτουργίας έναρξης λειτουργίας του Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι ο φορέας έχει λάβει  «βεβαίωση λειτουργίας» Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου   και ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί τον
  ιδιωτικό φορέα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.
  Αυτή η βεβαίωση επέχει την θέση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας.

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η υπ’ αριθ.Α4β/οικοθ.386/28-1-87 εγκύκλιος και το Φ.Ε.Κ. 214/21-4-1988 .

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις