• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • MOTOΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 5Ο CC , KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Αστυνομική Διάταξη : 1/1994 . Υπ΄αριθ. 1023/2/34-α/1994 (ΦΕΚ Β 178/17.3.94) Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
  Οροι και προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων. :
  Άρθρο 1

  Ορισμός.
  Κατάστημα εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων είναι επιχείρηση του ενοικιάζει μοτοποδήλατα μέχρι 50 κ.εκ. ή ποδήλατα ή και τις δύο κατηγορίες οχημάτων για ψυχαγωγικούς ή τουριστικούς σκοπούς και έχει την ανάλογη γραφειακή εγκατάσταση.
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσας, η συστέγαση των καταστημάτων του παρόντος άρθρου με άλλες επιχειρήσεις απαγορεύεται.
  Άρθρο 2

  Άδειες λειτουργίας καταστημάτων εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων ή ποδηλάτων.

  «1. Η λειτουργία καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων επιτρέπεται κατόπιν αδείας, η οποία χορηγείται από τις οικείες υπηρεσίες Τροχαίας και όπου δεν υπάρχουν από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα που ασκούν και τις αρμοδιότητες Τροχαίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία περιέρχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτος η εν λόγω προθεσμία η άδεια χορηγείται χωρίς την ως όνω γνώμη».
  *Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1 Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της υπ΄αριθ. 1Α Α.Δ.
  2.Η ανωτέρω άδεια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει για το κτίριο και τους χώρους για τους οποίους έχει εκδοθεί.
  3.Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, η άδεια εκδίδεται στο όνομα είτε του νομίμως οριζόμενου εκπροσώπου της, είτε της επιχειρήσεως, στην τελευταία όμως περίπτωση ή επιχείρηση, με πράξη της που κοινοποιείται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Αστυνομική Αρχή, οφείλει να ορίσει έναν από τους εκπροσώπους της ως υπεύθυνο για την τήρηση των υποχρεώσεων και καθορίζονται από την παρούσα Αστυνομική Διάταξη.

  4.Θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος και συνεπώς απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας τούτου η μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή μεταβίβασή του.
  Ως μεταβίβαση του καταστήματος νοείται και η εκχώρηση με ενοίκιο της εκμεταλλεύσεως των εγκαταστάσεων (οίκημα, εξοπλισμός) τούτου από τον κάτοχο της αδείας λειτουργίας του σε άλλο πρόσωπο.
  Η αντικατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο, του εκπροσώπου εταιρικής επιχείρησης, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματος, από άλλο συνεταίρο, δεν θεωρείται μεταβίβαση του καταστήματος, εφόσον, προκειμένου για προσωπική εταιρεία δεν απεχώρησαν όλα τα πρόσωπα που την ίδρυσαν ή προκειμένου ανώνυμη Εταιρεία, η πλειοψηφία των μετόχων της εξακολουθεί να υπάρχει στα ιδρυτικά μέλη της.
  Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας του καταστήματος αντικαθίσταται με νέα άδεια, που εκδίδεται στο όνομα του νέου εκπροσώπου της εταιρικής επιχείρησης χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία της εξ υπαρχής χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας του καταστήματος. Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος εταιρικής επιχειρήσεως λόγω αλλαγής του εκπροσώπου της, στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η προηγούμενη άδεια, η εταιρική επιχείρηση οφείλει να ορίσει εκπρόσωπό της ως υπεύθυνο για την τήρηση των όρων που επιβάλλονται με την παρούσα Αστυνομική Διάταξη.
  5.Αν διαπιστωθεί ότι έγινε μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή μεταβίβαση του καταστήματος ή αν το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχει εκδοθεί η άδεια, έπαυσε να εκμεταλλεύεται τούτο, η αρμόδια για τη χορήγηση Αρχή επιβάλλει το κλείσιμό του επειδή λειτουργεί παράνομα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και καταμηνύεται τόσο ο νέος νομέας του, όσο και ο κάτοχος της παλαιάς αδείας με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας, ως προς τις διοικητικές κυρώσεις.
  6.Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου του προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και της τυχόν μεταβιβάσεως τούτου στη σύζυγο ή στα τέκνα ή σε συντηρούμενα από αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, η άδεια λειτουργίας του αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα εκδιδόμενη στο όνομα του προσώπου, στο οποίο μεταβιβάζεται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 παρούσης με εξαίρεση την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις παραγράφους α,β,Υ,δ,ε του άρθρου αυτού.
  Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που, πέρα από την ανωτέρω μεταβίβαση, έχει γίνει και μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας καταστήματος, οπότε για την έκδοση της νέας άδειας εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσης.
  7.Τα καταστήματα εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από την παρούσα άδεια, κλείονται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1481/1984, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας ως προς τις διοικητικές κυρώσεις των συστεγαζομένων επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση για τις διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζονται ανάλογα οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις «περί όρων και προϋποθέσεων συστάσεως και λειτουργίας επιχειρήσεως ολικής εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνευ οδηγού» και «Εκμίσθωση δικύκλων μοτοσυκλεττών άνω των 5000».
  Άρθρο 3

  Οίκημα θέση Εξοπλισμός καταστημάτων.
  1.Για τη λειτουργία καταστημάτων εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων θα χρησιμοποιούνται οικήματα μόνιμης κατασκευής, οι χώροι των οποίων, με βάση επισυναπτόμενη στην αίτηση του ενδιαφερομένου βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, πρέπει να χαρακτηρίζονται σαν χώροι κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατάστημα και να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας, γεγονός που θα αποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη στην αίτηση του ενδιαφερομένου βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  2.Επίσης για την απόκτηση της αδείας λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων σε ισόγειους χώρους πολυκατοικών και γενικά οικημάτων που στεγάζονται κατοικίες, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου, στο οποίο να φαίνεται ότι ο Κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο ιδιοκτησιών, δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
  «Απαγορεύεται η λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων σε πεζόδρομους ή αρχαιολογικούς χώρους».
  * Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1 Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της υπ΄αριθ. 1Α Α.Δ.
  Ομοίως δύναται να απαγορευθεί η λειτουργία αυτών σε δρόμους με αυξημένη, κατά την κρίση της Αστυνομίας, κυκλοφοριακή κίνηση ή όταν απέχει λιγότερο από δέκα (10) μέτρα, κατ’ ευθεία γραμμή μετρουμένη, από στροφή ή διασταύρωση δρόμων ή λιγότερο από εκατό (100) μέτρα από Σχολεία, Φροντιστήρια, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς, Γηροκομεία, Κινηματογράφους, θέατρα, Ωδεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, Αεροδρόμια, Ναούς, ή τα όρια οικοπέδων κατασκηνώσεων, κάμπινγκ και χώρων άθλησης, ως και σε κάθε χώρο που δεν πληροί τους όρους ασφαλείας από πλευρά κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητού της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Υπηρεσίας.
  «4. Ο μέγιστος αριθμός μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα στο κατάστημα ορίζεται σε τρία δίτροχα ανά δύο τετραγωνικά μέτρα ή ένα τρίτροχο ή τετράτροχο ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Ως ωφέλιμος χώρος της αίθουσας του καταστήματος νοείται, ο χώρος ο οποίος προσφέρεται για την τοποθέτηση των εκμισθούμενων οχημάτων, μετά την αφαίρεση εμβαδού τριών (3) τ.μ. που θα χρησιμοποιείται για την γραφειακή εγκατάσταση καθώς και κάθε άλλου χώρου που είναι δυνατόν να χρησιμεύει για τοποθέτηση άλλων αντικειμένων. Σε περίπτωση που το κατάστημα διαθέτει έμπροσθεν αυτού ιδιωτικό υπαίθριο ή κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται ν' αναπτύσσεται αριθμός δίτροχων, διπλάσιος του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων των χώρων αυτών και αριθμός τρίτροχων ή τετράτροχων ίσος προς τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των χώρων αυτών. Ο μέγιστος αριθμός δίτροχων, τρίτροχων ή τετρατρόχων που μπορεί ν’ αναπτύσσεται χωριστά σε κάθε χώρο αναγράφεται υποχρεωτικά στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Η κατά τα ανωτέρω χρήση των κοινόχρηστων χώρων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αστυνομικής αρχής ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ασφάλεια και κυκλοφορία πεζών και οχημάτων».
  * Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1 Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β-178/1994) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄αριθ. 1Β Α.Δ.
  Άρθρο 4

  Διαδικασία εκδόσεως της αδείας λειτουργίας απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1.Για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 2 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται εκτός των αναφερομένων στις παρ. 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου δηλώσεων βεβαιώσεων και τα κατωτέρω δικαιολογητικά και σχεδιαγράμματα:

  α. Κυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει ο!τι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

  β. Παράβολο και λοιπά ενσημοχαρτόσημα που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  γ. Κυρωμένο φωτ/φο αδείας οδηγήσεως διτρόχου μοτοποδηλάτου, ή διτρόχου μοτ/τας του ενδιαφερομένου, προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.

  δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία διετία σε ποινή φυλάκισης πέραν των (3) μηνών για κλοπή, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, εγκλημάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία.

  ε. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αϊτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης.

  στ. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του καταστήματος σε δύο αντίτυπα συνταγμένο από σχεδιαστή και υπό κλίμακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήματος και ο προορισμός του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Επίσης θα αποτυπώνονται σ’ αυτό οι τυχόν υπαίθριοι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι χώροι του καταστήματος.

  ζ. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 100 μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα.

  η. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα, θ. Δύο (2) φωτογραφίες.

  2.Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ενεργείται
  αυτοψία από την αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή, και συντάσσεται σχετική έκθεση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούμενοι από τις διατάξεις της παρούσας όροι και προϋποθέσεις, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει και τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

  α. Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα ιδιοκτησίας του όπου αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λπ.). Όμοια κατάσταση θεωρημένη από την οικεία Αστυνομική Αρχή τηρεί και ο ιδιοκτήτης στο κατάστημά του.

  β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτει στο κατάστημά του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα αριθμό προστατευτικών κρανών.

  γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωσης πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο και κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και σιγαστήρων των εξατμίσεών τους.

  δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας περί καταθέσεως δηλώσεως για έναρξη άσκησης επαγγέλματος.

  3.Στη χορηγούμενη άδεια η οποία είναι αορίστου διαρκείας αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, η διεύθυνση της κατοικίας του και επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του για να αποκλείεται η χρήση της αδείας από άλλο πρόσωπο. ΑντίΑντίγραφο της αδείας και φωτογραφία τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

   

  Άρθρο 5

  Υποχρεώσεις Απαγορεύσεις ιδιοκτητών καταστημάτων εκμισθώσεων μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων
  Οι εκμεταλλευτές των ανωτέρω καταστημάτων υποχρεούνται:
  1.Να τηρούν σε καλή κατάσταση βιβλίο σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την εκδούσα την άδεια λειτουργίας Αστυνομική Αρχή και στο οποίο, πριν από κάθε μίσθωση μοτοποδηλάτου θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, χρονολογία και τόπος γεννήσεως, τόπος κατοικίας ή διαμονής, επάγγελμα, τηλέφωνο, αριθμός δελτίου ταυτότητας και εκδούσα Αρχή, αριθμός διαβατηρίου, χώρα εκδόσεως και ημερομηνία εισόδου στη χώρα εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού, αριθμός κυκλοφορίας ενοικιασθέντος οχήματος, ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της μίσθωσης.
  Τα ανωτέρω στοιχεία θα λαμβάνονται από το Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του μισθωτού ή του διαβατηρίου ή και από άλλο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο προκειμένου περί αλλοδαπού.
  2.Να έχουν αναρτημένη την άδεια λειτουργίας του καταστήματός τους καθώς και την κατάσταση των προς ενοικίαση οχημάτων σε εμφανές σημείο αυτού.
  3.Να γνωστοποιούν αμέσως στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή κάθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα που προκλήθηκε από μισθωτή διτρόχου του.
  4.Να παραδίδουν τα οχήματα στους μισθωτές αφού βεβαιώνονται για την καλή λειτουργία τους, μαζί με τις άδειες κυκλοφορίας τους, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα προστατευτικά κράνη, προκειμένου περί μοτοποδηλάτων.
  5.Να διενεργούν τεχνικό έλεγχο των μοτοποδηλάτων ανά εξάμηνο και να κατέχουν για το καθένα πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας των αρμόδιων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών ή βεβαίωση πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985, μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο αυτών κυρίως των συστημάτων πεδήσεως, φωτισμού διευθύνσεως και σιγαστήρων των εξατμίσεών τους.
  6.Επίσης υποχρεούνται να αρνούνται τη μίσθωση μοτοποδηλάτων σε άτομα με καταφανή σωματική ή διανοητική αναπηρία, ή όταν τελούν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών ουσιών.
  7.Στα καταστήματα αυτά απαγορεύεται:
  α. Η εκτέλεση οιονδήποτε άλλων εργασιών, ιδίως συντηρήσεως, επισκευών κ.λπ. των οχημάτων τους.
  β. Η στάθμευση των οχημάτων επί του οδοστρώματος, καθώς και επί των πεζοδρομίων ή άλλο κοινόχρηστο χώρο μπροστά από το κατάστημα χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής.
  γ. Η ενοικίαση μοτοποδηλάτων σε άτομα που στερούνται αδείας ικανότητας μοτοποδηλάτου ή προκειμένου για αλλοδαπούς αν είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του Ν. 2094/ 094/1992 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  Άρθρο 7

  Συστέγαση καταστημάτων εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων με άλλες επιχειρήσεις.
  1.Η συστέγαση των ανωτέρω καταστημάτων με άλλες επιχειρήσεις απαγορεύεται. Δύναται όμως κατά την κρίση της οικείας Αστυνομικής Αρχής και ύστερα από έγκριση του ΕΟΤ να επιτραπεί η συστέγαση των καταστημάτων αυτών με καταστήματα εκμισθώσεως αυτοκινήτων και δίτροχων  μοτοσυκλετών που λειτουργούν νόμιμα με σχετική άδεια του ΕΟΤ.
  2.Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται στο όνομα του κατόχου της αδείας των ανωτέρω καταστημάτων και ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία επισυνάπτονται:
  α. Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 εδάφ. α', β’, γ’ και ζ' εδάφ. α', β', γ' του άρθρου 4 της παρούσας δικαιολογητικά.
  β. Κυρωμένο φωτ/φο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  γ. Έγκριση του ΕΟΤ, ότι επιτρέπει στον αιτούντα να εκμισθώσει στο κατάστημά του και μοτοποδήλατα ή ποδήλατα, οπου θα αναγράφεται και ο μέγιστος αριθμός αυτών.
  3.Οι κατά το παρόν άρθρο χορηγούμενες άδειες λειτουργίας, είναι ανεξάρτητες από τις άδειες λειτουργίας των ανωτέρω συστεγαζομένων επιχειρήσεων που χορηγούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΤ και υπόκεινται κατά τα λοιπά στους όρους της παρούσας Αστυνομικής Διάταξης, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 και 7 της παρούσας, ως προς το κλείσιμο των καταστημάτων αυτών.
  4.Επίσης, πέραν των προβλεπομένων από το άρθρο 6 περιπτώσεων οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης των αδειών λειτουργίας, οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων εκμισθώσεων μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που συστεγάζονται με τις ανωτέρω επιχειρήσεις ανακαλούνται οριστικά μεν, αν για οποιοδήποτε λόγο έπαυσε η λειτουργία των καταστημάτων που συστεγάζονται ή ανακλήθηκε οριστικά η άδεια αυτών ύστερα από απόφαση του ΕΟΤ, προσωρινά δε αν αφαιρέθηκε προσωρινά και η άδεια λειτουργίας αυτών, ύστερα από σχετική απόφαση του ΕΟΤ και για όσο χρόνο προβλέπεται από αυτή και επαναχορηγούνται εφόσον προηγηθεί η επαναχορήγηση της κατά τα ανωτέρω αφαιρεθείσης αδείας λειτουργίας των καταστημάτων αυτών από τον ΕΟΤ.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑυ

  • Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης και ότι πρόκειται για οίκημα μόνιμης κατασκευής που διαθέτει ανάλογη γραφειακή εγκατάσταση(προκειμένου για εταιρία του νομίμως εκπροσώπου της). Στην περίπτωση εταιρίας απαιτείται το καταστατικό της, το ΦΕΚ δημοσίευσης της στους καταλόγους και το πρακτικό του ΔΣ όπου ορίζεται ο εκπρόσωπος της ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων.
  • Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης.
  • Οικοδομική άδεια με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει θεωρημένα από την Πολεοδομία καθώς και βεβαίωση της Πολεοδομίας από την οποία προκύπτει ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
  • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία (3) αντίτυπα (1:1000), στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική, η ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος.
  • Σχεδιάγραμμα κάτοψης σε τρία (3) αντίτυπα (1:50) του κατ/τος και του χώρου στάθμευσης των μοτοποδηλάτων, στο οποίο θα σημειώνονται εμφανώς οι εσωτερικοί (γραφειακές εγκαταστάσεις, ωφέλιμος χώρος, κλπ.) και οι υπαίθριοι ή κοινόχρηστοι χώροι.
  • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
  • Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης ή αποδεικτικό έγγραφο ότι πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο.
  • Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα στην οποία θα αναγράφονται, ο αριθμός κυκλοφορίας, σκελετού, κινητήρα και το χρώμα.
  • Θεωρημένα φ/α των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων.
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι διαθέτει στο κατάστημά του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα αριθμό προστατευτικών κρανών.
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη και είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωση πτυχιούχου τεχνίτη δικύκλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1575/85.
  • Θεωρημένο φωτ/φο Αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
  • Θεωρημένο φωτ/φο άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή δίτροχου μοτοσικλέτας.
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.


  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 12 έως και 15 ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠO
  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις