ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κυλικείου μέσα σε δημόσιο κτίριο άδεια λειτουργίας

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική . EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ..}, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

Δικαιολογητικά  για την χορήγηση της Άδειας
 • Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται μεταξύ άλλων, το είδος του καταστήματος τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει (έντυπο αιτήσεως δίδεται από τον Δήμο).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής.
 • Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (εάν η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία). Στο καταστατικό ν’ αναφέρεται και ο υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρείας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα…………… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79, όπως αυτός ισχύει».
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι ο αιτών δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή από δικαστική αντίληψη. 
 • Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του ενδιαφερομένου.
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
 • Μισθωτήριο σχολικής επιτροπής και υπεύθυνη δήλωση του διευθυντή του σχολείου ο οποίος επιτρέπει την χρήση του χώρου ως χρήση κυλικείου.
 • Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Άδεια Οικοδομής (Εφόσον υπάρχει).
 •  Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των  σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου.  Σε περίπτωση που απαιτείται χώρος για τραπεζοκαθίσματα, θα απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης δύο χώροι (για καπνίζοντες και μη) με εξαίρεση τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης.  Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να προσκομισθεί Βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομίας – Τμήμα Τοπογραφικού.
 • Βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για το είδος του καταστήματος για το οποίο αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
 • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 • Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης, απαιτείται γνήσια σφραγίδα και υπογραφή του ηλεκτρολόγου, που θα αναφέρονται τα εξής:
 • ‘’Είμαι αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, κάτοχος της υπ’ αριθμ. …… άδειας και μετά από έλεγχο που ενήργησα στο κατάστημα του/της……… που βρίσκεται στην διεύθυνση …… διαπίστωσα ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι επαρκής για το παραπάνω κατάστημα ακίνδυνη και ασφαλής.’’
 •  Καταβολή παραβόλου στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου αξίας 185,00 €.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

     Προκειμένου για αλλοδαπούς απαιτείται:

 • Άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς εάν είναι ελληνικής καταγωγής υπήκοοι της Αλβανίας ή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
 • Άδεια εργασίας εάν είναι πρόσφυγες.
 • Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (πράσινη κάρτα) στην οποία ν’ αναφέρεται ότι έχουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις