• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

  1. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση.
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 .
  3. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
  4.Αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης (Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία και για την χορήγηση της σχετικής προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας και ακολούθησαν διατάγματα που αφορούν χρήσεις γής μεταγενέστερα, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία για την χορήγηση σχετικής άδειας εγκατάστασης με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών).
  5.Τίτλος κυριότητας με πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ).
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση κατοικίας είτε του υπευθύνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων-Κινηματογράφων είτε του αντικαταστάτη αυτού καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις αυτών περί αποδοχής των διορισμών τους. (Μόνο κατά την περίπτωση που υπάρχει αλλαγή του υπεύθυνου για την εφαρμογή για την Νομοθεσία περί θεάτρων και Κινηματογράφων ή του αντικαταστάτη αυτού)
  7. I.Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση που υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας :
  1. Ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ.257/2001 (ΦΕΚ 184/τ. Α/ 2001) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων του.
  2. Ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αποδοχής οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας (εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κ.Τ. Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 196). τηλ. 210 6427605, 210 6460040, 210 6984000).
  7.II .Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση που υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρίας Ο.Ε. ή Ε.Ε. και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ ή όλων των διαχειριστών ΕΠΕ ότι:
  1. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του αρ. 1 παρ.2 του Π.Δ.180/1979 όπως αυτό ισχύει
  2. Δεν του έχει αφαιρεθεί) «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ΄ ονόματι του άδεια λειτουργίας ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την οριστική αφαίρεση.
  (Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα του προηγουμένως αναφερθέντος άρθρου και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή με χάρη άφεση αυτής εκτός εάν η χάρη απενεμήθη με άρση των συνεπειών).
  8.Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν υπογεγραμμένα από  Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για Κ.Υ.Ε, σε κλίμακα που  θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.)
  9. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ
  10. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο μπορεί να  αναζητηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο με  την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, ανάλογα με το  είδος του καταστήματος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20)  και 8γ/2007 (Β 12)  Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η  οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή  σύμφωνα με το Π.Δ 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.
  11 . Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο για Θέατρα – Κιν/φους ποσού 560 ευρώ, για Κέντρα Διασκέδασης ποσού 1100 ευρώ σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/2007 (ΦΕΚ 2438/τ-β΄/2007).
  {Επισημαίνεται ότι ποσά άνω των 500 ευρώ καταβάλλονται υποχρεωτικώς με επιταγή (Υπ. Απόφαση 16/2003 ΦΕΚ 714 /Β΄/2003) .

  12 .Έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενη από τον οργανισμό της συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης. (Ιδέ κατάσταση για Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης με άδεια στο SITE του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού). (Για θέατρα η έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης θα προσκομίζεται μόνο αν ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο ή ποια έργα θα «ανέβουν» στο εν λόγω θέατρο).
  13. Έναρξη επιτηδεύματος από την εφορία.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας λειτουργίας  και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, εντός 10 ημερών εκδίδεται από τον Δήμαρχο η άδεια λειτουργίας του κέντρου διασκέδασης κάτω ή άνω των διακοσίων καθημένων, η οποία παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση.

  Για τους γενικούς  υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών βλέπε εδώ ![Συνέχεια...]

  Για τους υγειονομικούς ελέγχους Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτώνκαι παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος βλέπε εδώ ! [Συνέχεια...]

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Κοιτάξτε εδώ : [Συνέχεια...]

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Κοιτάξτε εδώ : [Συνέχεια...]

  ΓΙΑ τον αριθμό των ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  (Αποχωρητηρίων ) σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Κοιτάξτε εδώ! : [Συνέχεια...]

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις