ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική . EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με Δύο φωτογραφίες
2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
3. Σχεδιαγράμματα & τομές του καταστήματος εις τριπλούν (3) υπογεγραμμένα από Μηχανικό,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.) και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
4. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ).
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα : «Ο/Η κάτωθι
υπογράφων/φουσα …. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
- Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.
1599/1986 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών
προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των
διαχειριστών ΕΠΕ με το ίδιο περιεχόμενο ή Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς
υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
6. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ανάλογα με το είδος του κατ/τος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικ. άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/89 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1988 (Α 32) όταν η οικ. άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.
7. Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β), (185 ΕΥΡΩ)
8. Έναρξη επιτηδεύματος από την Εφορία
9. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.
10. Πιστοποιητικό υγείας .
11. Τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το
υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μισθώσεως, θεωρημένο από την Εφορία ή άλλο νόμιμο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση.
12. Προκειμένου να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται βεβαίωση περί εμβαδομέτρησης κοινόχρηστου χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
13. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή σχ. Βεβαίωση, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται (π.χ. κουρέα, κομμωτή κ.λ.π) του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1,2, & 3 του Ν. 3919/2011(ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
14. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπευθύνου της επιχείρησης στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων .

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις