ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών (catering)

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική . EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ..}, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

Απόφαση Αριθμ. οικ. 16228 /8 Μαΐου 2017- Αρ. Φύλλου 1723 Β
Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Νομοθετικό πλαίσιο : Π.Δ  79/2007 ΦΕΚ Α΄95 / 3-5-2007
Φορείς : Διεύθυνση  Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Παράβολα : 50,250,500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα της μονάδας
Σημείωση : Σύμφωνα με το Ν. 3325/2005, άρθρο 8, για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρονται ως κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης.
Επομένως αν στην οικοδομική άδεια αναφέρεται ως κατάστημα, που είναι η συνήθης περίπτωση, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο πολεοδομικά. Μόνο αν ξεπερνάει το επίπεδο του επαγγελματικού εργαστηρίου και μεταβαίνει στην κατηγορία της βιοτεχνίας, θέλει αλλαγή χρήσης σε χώρο βιοτεχνίες .
Περιγραφή παρεχομένης Υπηρεσίας
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μαγειρεμένων φαγητών, στο βαθμό που χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες μη μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (νωπό κρέας, νωπό κρέας πουλερικών, νωπά αλιεύματα) μαζί με προϊόντα φυτικής προέλευσης ( λαχανικά ) ,υπόκεινται δε σε ,
1. Υποχρέωση έγκρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης .
2. Αδειοδοτούνται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής και                               3.Οι οποίες έχουν δραστηριότητα μεταπώλησης και δεν διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στον τελικό καταναλωτή  .
Δικαιολογητικά


Α/Α

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

1

Εντυπο αίτησης ΚΑΝ 853/2004

Κατάθεση από τον Αιτούντα

2

Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.

Κατάθεση από τον Αιτούντα

3

Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000

Κατάθεση από τον Αιτούντα

4

Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο

Κατάθεση από τον Αιτούντα

5

Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα , στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων στις διαδικασίες παραγωγής , καθώς και την τυχόν ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα.

Κατάθεση από τον Αιτούντα

6

Προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Κατάθεση από τον Αιτούντα

7

Κατάθεση από τον Αιτούντα

8

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασία
1. Κατάθεση αιτήσεως
2.Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών
3. Σύγκλιση τριμελούς επιτροπής ελέγχου φακέλου
4. Έλεγχος διαπίστωση συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης .
5. Έλεγχος διαπίστωση συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης
6. Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής
7. Εισήγηση για την έκδοση της αδείας με τις υπογραφές των    αρμοδίων υπαλλήλων .
8. Έκδοση άδειας λειτουργίας .
9. Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ .
10. Έκδοση άδειας λειτουργίας .
11. Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ .
12. Αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής της αδείας                                   

13. Κοινοποίηση της αδείας στο Υ.Α.Α & Τ. και στις άλλες αρμόδιες αρχές

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ / γμα 79/2007 ΦΕΚ Α΄95 "Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμό. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου"
  2. Κ.Υ.Α. 15523 / 2006 ΦΕΚ Β 1187 « ¨Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ ( ΕΚ ) υπ' αριθμόν 178 / 2002 , 852 / 2004 , 853 / 2004 , 854 / 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  3. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ."

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις