ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }


TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013 είναι:

( ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013) H διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων » μετονομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων » , και η «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας»

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναγγελία  έναρξης λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου .
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ,στα οποία  θα αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι χώροι  .
  Επίσης σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις χώρος αποχωρητηρίου.
 • Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012)
 • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
 • Διατροφολόγου – διαιτολόγου/ βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δυο ετών
 • Παράβολο 38€ από Δημόσιο Ταμείο.

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον δικαιολογητικά .

 • 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
 • 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 • 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  (Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*. 
 • 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. - αρμοδιότητες - ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
 • 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων, απαιτείται αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α),οπως τροποιηθηκε με τοΦ.Ε.Κ 1009/Β/2013 στην Περιφέρεια ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) για τις περιπτώσεις των καταστημάτων οπτικών ειδών, εργαστηρίων αισθητικής, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και Μονάδων αδυνατίσματος-Διαιτολογικών μονάδων,όπως ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ.Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64435/26-5-2011,Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1394/16-6-2011 τ. Β).

Αφού κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, Η διεύθυνση υγείας  χορηγεί Βεβαίωση για Αναγγελία έναρξης Λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων.

Υπάρχει προθεσμία τριών μηνών από την Αναγγελία έναρξης Λειτουργίας για να κατατεθούν στην διεύθυνση υγείας τα δικαιολογητικά  για την Γνωστοποίηση Λειτουργίας έναρξης λειτουργίας των Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι ο φορέας έχει λάβει  «βεβαίωση λειτουργίας» Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων και ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.
Αυτή η βεβαίωση επέχει την θέση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ Φ.Ε.Κ : ΦΕΚ 655/30-6-1998 – Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών της εφαρμογής του υπ' αριθμού 361/1969 Ν.Δ .

Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία απαιτείται να έχουν χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50 τμ.
Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να φέρει σφραγίδα καταλληλότατος σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης .

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΦΕΚ 426/70 – Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών της εφαρμογής του υπ αριθμού 361/1969 Ν.Δ )

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις