ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.Λ.Π.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.Λ.Π.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

 • Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία μεταβίβασης θα πρέπει τα παρακάτω δικαιολογητικά να κατατεθούν όλα μαζί.
 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αδείας λειτουργίας.
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. ή τίτλος κυριότητας του ακινήτου.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας.
 • Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει το ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση κατοικίας του υπευθύνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων-Κινηματογράφων και του αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση απουσίας του καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις αυτών περί αποδοχής των διορισμών τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση μεταρρύθμιση η συμπλήρωση των εγκαταστάσεων ούτε μεταφορά, επέκταση αλλαγή ή ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας της άδειας.
 • Μόνο για Κέντρο Διασκέδασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση που υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας.
 • ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ.257/2001 (ΦΕΚ 184/τ. Α/ 2001) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων του.
 • ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αποδοχής
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση που υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρίας Ο.Ε. ή Ε.Ε. και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ ή όλων των διαχειριστών ΕΠΕ ότι:
 • δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του αρ. 1 παρ.2 του Π.Δ.180/1979 όπως αυτό ισχύει
 • δεν του έχει αφαιρεθεί) «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ΄ ονόματι του άδεια λειτουργίας ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την οριστική αφαίρεση.

(Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα του προηγουμένως αναφερθέντος άρθρου και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή με χάρη άφεση αυτής εκτός εάν η χάρη απενεμήθη με άρση των συνεπειών)

 • Έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενη από τον οργανισμό της συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης. (Ιδέ κατάσταση για Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης με άδεια στο SITE του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού). (Για θέατρα η έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης θα προσκομίζεται μόνο αν ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο ή ποια έργα θα «ανέβουν» στο εν λόγω θέατρο).
 • Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος και διακοπής του προηγούμενου κατόχου.
 • Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο για Θέατρα – Κιν/φους ποσού: 560 ευρώ, για Κέντρα Διασκέδασης ποσού : 1100 ευρώ (ΦΕΚ 2438/τ-β΄/2007 (ΚΥΑ 61167/2007)). {Επισημαίνεται ότι ποσά άνω των 500 ευρώ καταβάλλονται υποχρεωτικώς με επιταγή (Υπ. Απόφαση 16/2003 ΦΕΚ 714 Β΄)}

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με το αρ.4 παρ.3 του Ν 445/37 με απλή ανακοίνωση - γνωστοποίηση εφόσον επιτρέπεται από τα Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν χρήσεις γης, η μεταβίβαση της δραστηριότητας αυτής.
Προς τούτο η υπηρεσία μας απευθύνει σχετικό ερώτημα προς την Δ/νση Πολεοδομίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας γίνεται στις εξής περιπτώσεις :

 • Όταν γίνεται μεταβίβαση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο και εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των όρων λειτουργίας
 • Μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφό βέβαιης χρονολογίας, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης περίπτωσης

Η ανωτέρω αίτηση θα συνοδεύεται από έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή αυτή και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρόσωπο του. Επίσης συνυποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς επέκτασης αλλαγής ή ουσιώδης τροποποίησης των όρων λειτουργίας της άδειας.

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε:

 • Αποχώρηση ή αντικατάσταση για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υπεύθυνου για την εφαρμογή της νομοθεσίας «Περί θεάτρων και Κινηματογράφων.
 • Εισόδου νέου εταίρου ή αποχώρησης εταίρου από εταιρική επιχείρηση.
 • Αποχώρηση των ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της.
 • Αλλαγή της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας και
 • Αλλαγή επωνυμίας εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφής της

ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του η οποία συνοδεύεται από έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν την μεταβολή αυτή τα γνωστοποιεί στην υπηρεσία μας.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση μεταρρύθμιση η συμπλήρωση των εγκαταστάσεων χωρίς προηγούμενη έγκριση από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) αιτούμενο στην περίπτωση αυτή τη γνώμη του Α΄ Βάθμιου Συμβουλίου. Η παράβαση συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας (Αρ.1 παρ.5 του Α.Ν.445/37).
Το Θέατρο/Κινηματογράφος/Κέντρο διασκέδασης θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Ειδικότερα για τα κέντρα διασκέδασης οι αγορανομικώς και υγειονομικώς υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας (εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κ.Τ. Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 196). τηλ. 210 6427605, 210 6460040, 210 6984000).

Για τα κέντρα διασκέδασης η άδεια μεταβίβασης ισχύει εφόσον προσκομίζεται στην υπηρεσία μας εν ισχύ έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης η οποία χορηγείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν την λήξη ισχύος της άδειας αυτής θα πρέπει να ανανεώνεται από τον ενδιαφερόμενο και η ανανέωση αυτή να προσκομίζεται στην υπηρεσία μας. Σε διαφορετική περίπτωση η άδεια λειτουργίας θα ανακαλείται.
Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001 προβλέπεται υποχρέωση αναγραφής των επιγραφών στην ελληνική γλώσσα.
Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις