ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ- ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας { Συνέχεια } ...

EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Αίτηση, με τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου .
2. Όταν πρόκειται για πολυκατοικία, αντίγραφο του κανονισμού της από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 3.Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
4. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
5. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας η του χώρου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπό ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα από διπλωματούχο μηχανικό η υπομηχανικό και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα η ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσης, προοριζόμενος για κατάστημα.
6. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ( πρωτότυπη ), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας (Πειραιώς 31).
7. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’, ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος ή ο μηχανικός θα δηλώνει υπεύθυνα <<ότι ο προοριζόμενος χώρος για αμιγή ή μεικτή επιχείρηση προσφοράς διαδικτύου είναι σε μεγαλύτερη απόσταση των 100 μέτρων τουλάχιστον ,σχολειά , φροντιστήρια , παιδικούς σταθμούς, σχόλες κ.ο.κ. >>
10.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου «δικαστικής χρήσης», (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου).11.Προκειμένου περί εταιρείας ή σωματείου θα προσκομίζεται το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Σωματείο .
12. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης από την Πολεοδομία. Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Κ. ,Τμήμα υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωματεύσει την πληρότητα των υγειονομικών όρων λειτουργίας.

Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το Δήμαρχο, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Κατά εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας, επί ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών με απόφαση Δημάρχου και μόνο σε συγγενικά εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού πρόσωπα του κατόχου:
Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης του προσώπου στο όνομα του οποίου αυτή εκδόθηκε
Σε περίπτωση αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου της άδειας από ανίατη ασθένεια


θΕΛΕΤΕ να βγάλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας εύκολα γρήγορα και οικονομικά? ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! Εγγύηση για σας , η σαραντάχρονη πείρα μας , το όνομα μας και οι εκατοντάδες άδειες λειτουργίας που έχουμε εκδώσει. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ : ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ από 800 ΕΥΡΩ+ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται 23% Φ.Π.Α.

Η Εταιρεία μας διαθέτει πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς, και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το φάκελο στις Υπηρεσίες καθώς και να σας παραδώσει στο 'χέρι' την Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σας μαζί με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα σχέδια. Μηχανικοί μας, έρχονται στο χώρο σας, για έλεγχο της καταλληλότητας του και σας λένε αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να λάβει Άδεια Λειτουργίας.

Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι, ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι για να πάρει κάποιος χώρος άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης και στην άδεια οικοδομής να αναφέρεται η χρήση του ( κατοικία , κατάστημα) Η εμπειρία μας και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας , μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα.

ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ κοιτάξτε την σελίδα αυτή: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ[Συνέχεια...]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Όταν ο χώρος έχει χρήση συνάθροισης κοινού π.χ σουβλατζίδικο, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης όταν θέλουμε να λειτουργήσει σαν χώρος συνάθροισης κοινού π.χ. καφετέρια, η χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος π.χ παντοπωλείο.

Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τι πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , είναι εδώ ! [Συνέχεια...]

Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2105447421 / 6944451806 ή στείλτε e-mail στο info@advice4u.gr

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις