• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Αδειοδοτείται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα

  Άρθρο 12 / 18 Μαΐου 2017/ Αριθμ. οικ. 16228

  Απλουστευμένη διαδικασία για πώληση τυποποιημένων τροφίμων

  Για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών, αναψυκτικών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα υποβάλλεται η γνωστοποίηση του παραρτήματος Ε χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του άρθρου 2.
  Η γνωστοποίηση υποβάλλεται πριν την έναρξη πώλησης τυποποιημένων τροφίμων στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται από το Δήμο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητα.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Aίτηση με (2) δύο φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.

  2. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος και θα απεικονίζονται τα ψυγεία και οι χώροι στους οποίους τοποθετεί τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη.

  3. Ακριβές Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) ή Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή Άδεια Διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

  4. Ακριβές Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της Άδειας Ψιλικών.
  5. Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την ΔΟΥ που ανήκει το κατάστημα σύμφωνα με το Ν.1882/1990 άρθρο 8 παρ.9 και το άρθρο 2 παρ.3 της ΚΥΑ 21220/2011 στην παραλαβή της άδειας .

  Διαδικασία

  Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Κ. & Ν.Τομέας Αθηνών, Τμήμα υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωμοδοτήσουν περί της πληρότητας των προϋποθέσεων, που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών για την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια πώλησης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία παραδίδεται στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις