• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

  Για τις υγειονομικές ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ βλέπε εδώ !

   Επισημαίνεται ότι για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών εγκαταστάσεων χορηγεί άδεια ο ΕΟΤ [ν. 3536/2007]. Για τις λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές (πλην των ιδιωτικών) χορηγείται, χωρίς διαδικασία προέγκρισης, άδεια λειτουργίας από τον οικείο ΟΤΑ βάσει της  Γ1/443/73 υγειονομικής διάταξης όπως ισχύει. Η εν λόγω άδεια αναφέρεται μόνο στους υγειονομικούς όρους που πρέπει να πληροί η κολυμβητική δεξαμενή.

  1.  Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση, στην οποία θα ορίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας αυτής.
  2. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

  4. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

  5. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα  κατόψεως και τομής της ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ των WC και των αποδυτηρίων υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κολυμβητική δεξαμενή , σε κλίμακα 1:50 , σε 4 αντίτυπα .

  6. Διάγραμμα Δόμησης σε 4 αντίτυπα  .
  7. Έκθεση εις τριπλούν των τεχνικών στοιχείων της δεξαμενής (έκθεση, υπολογισμός) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό στην οποία θα φαίνονται :
  - Η Χωρητικότητα της δεξαμενής και οι οριζόντιες διαστάσεις
  - Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας του ύδατος
  - Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που δύναται να βρίσκονται στο χώρο της δεξαμενής και στους λοιπούς χώρους αυτής.
  - Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.
  - Τα αναγκαία ελάχιστα σωσίβια μέσα.
  - Η δυνατότητα λειτουργίας της δεξαμενής κατά τις βραδινές ώρες.
  - Η ακολουθούμενη μέθοδος επεξεργασίας του ύδατος
  7. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία μας) με την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας,, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 η σύμφωνα με το Π.Δ 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.
  8. Ατομικό βιβλιάριο υγείας
  9. Έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ..

  10. Έναρξη επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ..

  11. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

  12. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ποιόν ή ποιους ορίζει υπεύθυνους, λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης (εγκύκλιος Υ2/81301/02 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας). Ο υπεύθυνος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  13. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ποιον ή ποιους ορίζει επόπτες ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.

  14. Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα ότι ο επόπτης ασφαλείας της δεξαμενής γνωρίζει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
  Βιβλιάριο υγείας από την Δ/νση Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο) του επόπτη ασφαλείας.

  15. Υπεύθυνη δήλωση του επόπτη ασφαλείας ότι αποδέχεται τον διορισμό του .

  Σημείωση: Ο επόπτης ασφαλείας πρέπει να είναι 1/300 λουόμενους

  Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται και για την αρχική χορήγηση αδειών Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
  Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας που έληξε και όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Η άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοση της, οπότε ανανεούται
   Επίσης ανανεούται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες :
  Επέλθει αλλαγή στις εγκαταστάσεις της δεξαμενής (εξαιρουμένων των εργασιών επισκευής και συντήρησης ως και ανακαινίσεων που δεν επηρεάζουν τους όρους λειτουργίας της οπότε και προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.
  Επέλθει αλλαγή της επιχείρησης της διαχειριζόμενης την δεξαμενή οπότε και προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

  • Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του αρ. 6 του Ν. 2946/2001 προβλέπεται υποχρέωση αναγραφής των επιγραφών στην ελληνική γλώσσα.
  • Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται .

  ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Γ1/443/73 δύναται να αναστέλλεται προσωρινά ή να ανακαλείται μόνιμα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπεύθυνος για την λειτουργία της δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης εντός εύλογης προθεσμίας καθοριζόμενης με σχετική διαταγή της υγειονομικής υπηρεσίας η οποία διενεργεί τον υγειονομικό έλεγχο.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις