ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική . EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

Όλες  οι  επιχειρήσεις  τροφίμων  και  ποτών  που  ανήκουν  στο  πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας  αρχής,  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  της  κείμενης Νομοθεσίας, βάσει της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) και βάσει της Εγκύκλιου 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) υποβάλλει:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με την Y1γ/Γ.Π/οικ. 96967 8/10/2012 Υγειονομική Διάταξη), την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει προς τον Δήμο. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριακών στοιχείων και πιθανής Βεβαίωσης.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας (στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια).
 Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία., η ταυτότητα αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο και υποβάλλεται αντίγραφο
καταστατικού της εταιρείας.
 Άδεια παραμονής ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας αν ο αιτών είναι αλλοδαπός (εκτός των χωρών της Ε.Ε).
3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη).
4. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:
Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:

  • Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή όταν δεν υπάρχει Διαχειριστής ή αρνείται, του Ιδιοκτήτη του καταστήματος, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
  • Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή όταν δεν υπάρχει Διαχειριστής ή αρνείται, του Ιδιοκτήτη του καταστήματος, στην οποία δηλώνει ρητώς ότι η πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κτλ), δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου .

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται ρητώς η μη ύπαρξη διαχειριστή ή άρνηση αυτού καθώς και η μη ύπαρξη κανονισμού οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 Εφόσον θέλετε να αναπτύξετε τραπεζοκαθίσματα στην πρασιά, στο τέλος των κειμένων των παραπάνω δηλώσεων, θα αναφέρονται τα εξής : «Επίσης η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών και επαγγελματικών στεγών ΔΕΝ απαγορεύει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο της οικοδομής»
5. Χρήση γης από την Πολεοδομία (πρωτότυπη).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώπιον του κατά τόπου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.
1. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα - πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί
σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τon Δήμο.
2. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμα μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος KAI Δημόσιας Υγιεινής, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

ΥΓ : Πιθανώς να υποψιάζεστε ότι ασχολούμαστε με άδειες λειτουργίας . Πραγματικά ασχολούμαστε με άδειες λειτουργίας για πάνω απο 40 χρόνια.

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις