ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Β.Σ.Ο.Φ)

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική

. EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

ΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Β.Σ.Ο.Φ) ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΑΠΟ Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .


TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Β.Σ.Ο.Φ) είναι:

 1. Αίτηση που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μονάδας.
 2. Καταστατικό του Νομικού προσώπου.
 3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου και ορισμού υπευθύνου του Β.Σ.Ο.Φ.
 4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του υπεύθυνου του νομικού προσώπου .
 5. Μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης
 6. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την Πολεοδομία
 7. Κάτοψη των χώρων όπου θα λειτουργήσει ο Β.Σ.Ο.Φ., υπογεγραμμένη από μηχανικό και υπεύθυνη δήλωσή του ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Π1β/Γ.Π.οικ.116847/2002 (ΦΕΚ 1519/4-12-2002 τ.β’) Υπουργικής Απόφασης και ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές.
 8. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του νομικού προσώπου για:
  α) επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα φιλοξενούνται τα παιδιά,
  β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργούν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και
  γ) το προσωπικό που θα προσληφθεί στο Σταθμό.
  Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την σρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. .
Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις