ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ) , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

Αρμόδια Υπηρεσία:  Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.   

Προηγείται η :  Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών.
Τα απαιτούμενα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:
1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και απαντητικό έγγραφο για την υποβολή ή όχι της άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας .
Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά  είναι τα εξής:
1. Υποβολή Ερωτηματολογίου.
2. ( Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ): Υπεύθυνες Δηλώσεις,  θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου φορέα, στις οποίες δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης. (Αρ. 12 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 ,ΦΕΚ 158Β/2012).
3.(Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ):Υπεύθυνη Δήλωση,  θεωρημένη  γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνεται η νέα επωνυμία του φορέα και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε η αλλαγή αυτή. (Αρ. 12 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 ,ΦΕΚ 158Β/2012). 
Νομικό πλαίσιο: Ν.3982/2011.
Κόστος:  Δέκα (10) έως πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ.
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Η άδεια λειτουργίας μέσης όχλησης εκδίδεται εντός προθεσμίας εντός (2) μηνών από την έλευση του αιτήματος, των απαραίτητων δικαιολογητικών και της τελικής αυτοψίας με θετική εισήγηση στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
Η άδεια λειτουργίας υψηλής όχλησης εκδίδεται εντός προθεσμίας εντός (3) μηνών από την έλευση του αιτήματος, των απαραίτητων δικαιολογητικών και της τελικής αυτοψίας με θετική εισήγηση στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας.
Παρατηρήσεις:
1. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
2.Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της πιο πάνω μεταβολής να ενημερώνουν την αδειοδοτούσα αρχή.

Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον και στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:

- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις