• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Aίτηση με (2) δύο φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
  2. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος και θα απεικονίζονται τα ψυγεία και οι χώροι στους οποίους τοποθετεί τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη.
  3. Ακριβές Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) ή Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή
   Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή
   Άδεια Διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
  4. 4. Ακριβές Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της Άδειας Ψιλικών.
   5. Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την ΔΟΥ που ανήκει το κατάστημα σύμφωνα με το Ν.1882/1990 άρθρο 8 παρ.9 και το άρθρο 2 παρ.3 της ΚΥΑ 21220/2011 στην παραλαβή της άδειας .

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.
  Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό.
  * Αν πρόκειται για εταιρεία να προσκομισθούν επιπλέον το καταστατικό της εταιρείας (υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία μας) και τα δικαιολογητικά 3 για τους εκπροσώπους αυτών
  2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Κ. & Ν.Τομέας Αθηνών, Τμήμα υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωμοδοτήσουν περί της πληρότητας των προϋποθέσεων, που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις, εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών για την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια πώλησης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία παραδίδεται στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις