ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ από 600 ΕΥΡΩ+ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ.

EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

Υπηρεσίες Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας

Σύμφωνα με το Νόμο 4442/2016 - (ΦΕΚ Α' 230/07.12.2016) - Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων ,τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάγονται σε καθεστώς Γνωστοποίησης λειτουργίας , όπως περιγράφεται παρακάτω :

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 27 - Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης.
Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς
και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Άρθρο 28 - Γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του Nάρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.
Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει
χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.

6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος .

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Προέλεγχο καταλληλότητας  ( Χρήση γης, εμβαδό χώρου, έλεγχος νομιμότητας  κτλ) μέχρι την εύρεση του κατάλληλου χώρου (Κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους ( πχ  χώρος τραπεζοκαθισμάτων, παρασκευαστήριο  , w.c. ) , που απαιτούν  μια  ελάχιστη επιφάνεια , ανάλογα με τον αριθμό  τραπεζοκαθισμάτων

Εκπόνηση όλων των απαραιτήτων μελετών  και Κατάθεση πλήρους φάκελου στις 
αρμόδιες υπηρεσίες όντος 15 ημερών.

Όλη  τη διεκπεραίωση μέχρι να φτάσει η άδεια λειτουργίας στα 
 χέρια σας.


Μελέτη Πυροπροστασίας


Νέες μελέτες πυροπροστασίας - Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Aνανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλες οι εργασίες για λογαριασμό των πελατών μας καταχωρούνται σε βάση δεδομένων.
Ειδικά για τις εγκρίσεις που είναι ορισμένου χρόνου (πιστοποιητικό πυροπροστασίας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.τ.λ., τηρείται αρχείο λήξης προθεσμίας.

Έτσι μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα σας ενημερώσουμε  έγκαιρα ώστε να προχωρήσουμε στην ανανέωση και ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεων

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  info@advice4u.gr  ή 2130235013 ή 2105447421

Πακέτο Για Άδεια Αλλαγής Χρήσης+ Άδεια Λειτουργίας Στις Χαμηλότερες Τιμές Της Αγοράς

Για την Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρισης ΔIAΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κοιτάξτε εδώ [Συνέχεια...]

Τι πρέπει να προσέχουμε ( Οι σημαντικότερες πληροφορίες ) όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,Κοιτάξτε εδώ ! [Συνέχεια...]

ΓΙΑ τον αριθμό των ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  (Αποχωρητηρίων ) σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Κοιτάξτε εδώ! : [Συνέχεια...]

Για τους γενικούς  υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών [Συνέχεια...]

Για τους υγειονομικούς ελέγχους Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτώνκαι παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος [Συνέχεια...]

Για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ Κοιτάξτε εδώ [Συνέχεια...]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ : ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ από 600 ΕΥΡΩ+ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται 23% Φ.Π.Α.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Νομοθεσία που ορίζει το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προβλέπεται στο ΦΕΚ 3106Β/2013 που εκδόθηκε στις 03-12-2013 .

Η διαδιακασία γίνεταιι σε δύο στάδια :

1. Την Προέγκριση ( Το στάδιο της πρόεγκρισης έχει απλουστευτεί , οπότε είναι πλεόν εύκολο να πάρουμε προέγκριση και στην συνέχεια να κάνουμε έναρξη στην εφορία ) .

Για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος απαιτούνται τα Παρακάτω δικαιολογητικά ( Κοιτάξτε εδώ ! ) [Συνέχεια...]

2. Την Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας .

Για την Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος απαιτούνται τα Παρακάτω δικαιολογητικά, αφού προηγηθεί η διαδικασία της προέγκρισης ( Κοιτάξτε εδώ ! ) [Συνέχεια...]

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

  • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .
  • Χώροι εστίασης και διασκέδασης , ψιλικά , φαρμακεία, μίνι μάρκετ ,  Εστιατόρια, Πιτσαρίες,Ψητοπωλεία
  • Οβελιστήρια, Καφενεία, Αναψυκτήρια ,Σνακ Μπαρ, Ουζερί, Κομμωτήρια ,Πρατήρια Ειδών Ζαχαροπλαστικής,
  • Πρατήρια Άρτου, Παντοπωλεία, Οπωροπωλεία, Κυλικεία, Φαρμακαποθήκες , Ιατρεία, Εργαστήρια Ραπτικής κ.λπ.
  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ,ΕΣΠΑ κ.λ.π :
  • 1. Εάν ο χώρος είναι δικός σας .
  • 2. Εάν η επιχείρηση διατηρηθεί για 5 χρόνια ( αλλιώς επιστρέφεται η επιδότηση).

θέλετε να βγάλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας εύκολα γρήγορα και οικονομικά? ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! Εγγύηση για σας , η σαραντάχρονη πείρα μας , το όνομα μας και οι εκατοντάδες άδειες λειτουργίας που έχουμε εκδώσει.

Η Εταιρεία μας διαθέτει πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς, και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το φάκελο στις Υπηρεσίες καθώς και να σας παραδώσει στο 'χέρι' την Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σας μαζί με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα σχέδια. Μηχανικοί μας, έρχονται στο χώρο σας, για έλεγχο της καταλληλότητας του και σας λένε αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να λάβει Άδεια Λειτουργίας.

Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι, ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι για να πάρει κάποιος χώρος άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης και στην άδεια οικοδομής να αναφέρεται η χρήση του ( κατοικία , κατάστημα) Η εμπειρία μας και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας , μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα.

Κοιτάξτε εδώ :Τι πρέπει να κάνουμε για αντικατάσταση ή μεταβίβαση αδείας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που ισχύει .

ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ κοιτάξτε την σελίδα : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Όταν ο χώρος έχει χρήση συνάθροισης κοινού π.χ σουβλατζίδικο, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης όταν θέλουμε να λειτουργήσει σαν χώρος συνάθροισης κοινού π.χ. καφετέρια, η χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος π.χ παντοπωλείο.

Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2105447421 / 6944451806 ή στείλτε e-mail στο info@advice4u.gr

ΥΓ : Ασχολούμαστε με άδειες λειτουργίας για πάνω απο 40 χρόνια.

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου  (Βιογραφικό σημείωμα ) .

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις